เรื่องเล่าจากห้องเรียน

“แท็บเล็ต”อุปกรณ์ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ
ความตั้งใจดีของครูทีชฯ
ที่สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้

ครูส้มโอ (ภัทรธิดา สมรักษ์)

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลให้หลายอย่างต้องหยุดชะงัก

Eduhealtion Box
กล่องมหัศจรรย์
เครื่องมือทำลายกำแพง
ขวางกั้นการเรียนรู้

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

แม้การเรียนออนไลน์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสภาวะที่ทุกคนยังควรต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันตนเอง

Zero Waste
โครงการลดขยะ
จุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง

ครูทิ้ง (ศุภชัย นำรุง)

การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นับเป็นวัตถุประสงค์หลัก และภารกิจสำคัญของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เชื่อมสัมพันธ์
นักเรียน กับ ผู้ปกครอง
ด้วย “ใบงานสร้างสัมพันธ์”

ครูหนูนา (รจนา ประไพมาลี)​

ครูผู้สอนและนักเรียนต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของปลายทางแห่งความสำเร็จทางการศึกษา แต่ พ่อแม่-ผู้ปกครอง คือตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการส่งเสริมให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความพยายาม
ในการเข้าถึงนักเรียน
ที่นำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล
ในการสอนออนไลน์

ครูอาลียา (นูรอาลียา บินเจ๊ะมะ)

ประโยคเตือนใจที่ได้รับตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่สถานะการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่ “ครูอาลียา -นูรอาลียา บินเจ๊ะมะ” ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 7