ผู้สนับสนุน
ของเรา

เพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม
การสร้างความเปลี่ยนแปลงจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ผู้สนับสนุน
ของเรา

เพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม
การสร้างความเปลี่ยนแปลงจึงต้องอาศัยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน

ผู้สนับสนุน
ของเรา

เพราะการศึกษาเป็นเรื่องของทุกคนในสังคม การสร้างความเปลี่ยนแปลงจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

เราเชื่อมั่นว่าการสร้างโอกาส
ที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีคุณภาพ
ต้องอาศัยความร่วมมือที่มั่นคง
และยั่งยืนจากทุกภาคส่วนในสังคม

ร่วมเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทย

"คุณ" สามารถเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
ผ่านการร่วมสนับสนุนและเป็นพันธมิตรกับ
มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

องค์กรพันธมิตร

GSB TH
1
krungsri-logo-2
Logo MBK Full Color (1)-ai
Guardian Glass

หากสนใจเป็นผู้สนับสนุน ติดต่อมาได้ที่ partnerships@teachforthailand.org

ผู้สนับสนุนในด้านอื่น ๆ

ความช่วยเหลือของท่านจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาและภารกิจการทำงานของ
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

องค์กรพันธมิตร สามารถจัดกิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

คุณครูรับเชิญ

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาวิชาที่องค์กรของท่านเชี่ยวชาญ อาทิ การเงินการธนาคาร การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะต่างๆ ฯลฯ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ ร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ และเหนือสิ่งอื่นใดคือได้มอบแรงบันดาลใจ และเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้สู่เส้นทางอาชีพในอนาคตของพวกเขา

เวิร์กช็อปศึกษาดูงาน

เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของการทำงานจริงที่องค์กรของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญของทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

คุณครูรับเชิญที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ร่วมสร้างครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ ความเป็นผู้นำและคุณธรรม ผ่านการเป็น “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของท่านช่วยติดอาวุธทางปัญญาและคุณธรรมให้แก่ทรัพยากรล้ำค่าของประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

ร่วมออกแบบกิจกรรมที่มีรูปแบบเหมาะสมกับองค์กรของท่านที่สุด เช่น กิจกรรมส่งแรงบันดาลใจผ่านจดหมาย (Pen Pal) ฯลฯ