เด็กทุกคน
ควรมีโอกาส
ที่จะสร้างอนาคต

การศึกษาที่มีคุณภาพต้องการผู้นำที่ดีในห้องเรียน
วันนี้คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
อนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประเทศไทยผ่านการสนับสนุน
มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เด็กทุกคน
ควรมีโอกาส
ที่จะสร้างอนาคต

การศึกษาที่มีคุณภาพต้องการผู้นำที่ดีในห้องเรียน
วันนี้คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง
อนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประเทศไทยผ่านการสนับสนุน
มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เด็กทุกคน
ควรมีโอกาส
ที่จะสร้างอนาคต

การศึกษาที่มีคุณภาพต้องการผู้นำที่ดีในห้องเรียน วันนี้คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประเทศไทยผ่านการสนับสนุน มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่
เริ่มต้นที่จุดเล็ก ๆ หลายจุดรวมกัน

'ทุกคน' สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กไทยทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
ผ่านการบริจาคแบบบุคคล เพื่อช่วยมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย และสามารถขยายผลไปทั่วประเทศ

ช่องทางการบริจาค
ผ่าน Socialgiver

ท่านสามารถบริจาคผ่านช่องทาง Socialgiver เพื่อบริจาคให้กับ
มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้โดยตรง โดยการชำระผ่านบัตรเครดิต หรือ พร้อมเพย์

พร้อมอีเมลหลักฐานการโอนเงินชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจัดส่งใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี
มาที่ donation@teachforthailand.org

ช่องทางการบริจาค
ผ่านธนาคาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เลขที่บัญชี 311-1-69640-8
ชื่อบัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

พร้อมอีเมลหลักฐานการโอนเงินชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจัดส่งใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี มาที่ donation@teachforthailand.org

ช่องทางการบริจาค
ผ่าน Paypal

ใช้อีเมลของท่านผ่านบัญชี Paypal เพื่อบริจาคให้กับ
บัญชี มูลนิธิยุวพัฒน์เพื่อโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

พร้อมอีเมลหลักฐานการโอนเงินชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจัดส่งใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี
มาที่ donation@teachforthailand.org

ช่องทางการบริจาค
แอพพลิเคชั่น K Plus

เค พอยต์ ในบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรไทย
สามารถเปลี่ยนเป็นเงินบริจาคผ่านแอพพลิเคชั่น K Plus ได้โดย

สามารถกดเลือกขอรับใบเสร็จรับเงิน เพื่อเป็นหลักฐานในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า

พร้อมอีเมลหลักฐานการโอนเงินชื่อนามสกุล ที่อยู่ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อจัดส่งใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี
มาที่ donation@teachforthailand.org