เรื่องเล่าจากห้องเรียน

ตรุษจีนเก้าเลี้ยว

คุณครูดรุณี วลัญช์อารยะ

เมื่อเราพูดถึงชุมชน องค์ประกอบแรกๆ ที่เรานึกถึงคงไม่พ้น บ้าน วัด และ โรงเรียน ที่มักจะอยู่คู่กันเสมอ อำเภอเก้าเลี้ยวเป็นหนึ่งในตัวอย่างของหลักปรัชญา “บวร” ได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

สานสัมพันธ์สู่ความร่วมมือที่บ้านเกาะรัง

ครูณา (ฮุษณา หมัดตะพงศ์) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7

การทำงาน ปรับตัว ใช้ชีวิต และสานสัมพันธ์กับเพื่อนครูและผู้บริหารในโรงเรียน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แปลกใหม่สำหรับครูทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ถือเป็นความท้าทายพอๆ กับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะสำหรับครูณา (ฮุษณา หมัดตะพงศ์) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 7 ผู้มีบ้านเกิดที่หาดใหญ่ในชุมชนชาวมุสลิม แต่ได้มาเรียนรู้การปรับตัวและใช้ชีวิตร่วมกับครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านเกาะรัง และชุมชนในจังหวัดลพบุรี

เมื่อซานต้ามาเยือน
เพี้ยนพินอนุสรณ์

ครูมีส (ลมีส สาดและ)
ครูเหมียว (ปุญชรัสมิ์ บุญมา)​

คริสต์มาสที่โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ในปีนี้พิเศษยิ่งกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา เพราะการมาร่วมทำกิจกรรมของตัวแทนจากบริษัทแมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย)

Learning Box
ทางเลือกใหม่ในการสร้าง
โอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ

ครูณัท (ณิชกุล เรืองภูงา)

เมื่อสถานการณ์การดำเนินชีวิตตกอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างมีขีดจำกัด ทั้งในด้านการเดินทางและการทำกิจกรรมรวมกลุ่มกัน การเรียนการสอนออนไลน์ดูเหมือนจะเป็นทางเลือกสำคัญของระบบการศึกษาไทย

นักเรียนโรงเรียนศรี
มโหสถเข้าร่วมการประชุม
สัมมนาผู้นำเยาวชนนานา
ชาติ 2564 (Lead Youth
Conference 2021)

นางสาวณทิพย์ สุขตระกูล

เมื่อวันที่ 25 – 29 ตุลาคมที่ผ่านมา นักเรียน 6 คนจากโรงเรียนศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

“แท็บเล็ต”อุปกรณ์ลดความ
เหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ
ความตั้งใจดีของครูทีชฯ
ที่สามารถสร้างความ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้

ครูส้มโอ (ภัทรธิดา สมรักษ์)

แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จะส่งผลให้หลายอย่างต้องหยุดชะงัก

Eduhealtion Box
กล่องมหัศจรรย์
เครื่องมือทำลายกำแพง
ขวางกั้นการเรียนรู้

เรื่องเล่าจากห้องเรียน

แม้การเรียนออนไลน์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสภาวะที่ทุกคนยังควรต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันตนเอง

Zero Waste
โครงการลดขยะ
จุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง

ครูทิ้ง (ศุภชัย นำรุง)

การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นับเป็นวัตถุประสงค์หลัก และภารกิจสำคัญของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เชื่อมสัมพันธ์
นักเรียน กับ ผู้ปกครอง
ด้วย “ใบงานสร้างสัมพันธ์”

ครูหนูนา (รจนา ประไพมาลี)​

ครูผู้สอนและนักเรียนต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของปลายทางแห่งความสำเร็จทางการศึกษา แต่ พ่อแม่-ผู้ปกครอง คือตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการส่งเสริมให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น