ติดตามข่าวสาร

ถ้าการศึกษาไทยที่ไม่มี….

เอกลักษณ์ บรรดาล (ใหม่) และ สริภัทร เอี่อมสอาด (เนส)

เมื่อ เกาที่ไม่มีเจ และ เจที่ไม่มีเกา แล้วกลายเป็นหนัง fast and feel love ,
แล้วถ้าการศึกษาไทย ไม่มีผู้คนเหล่านี้ จะเกิดอะไรขึ้น

IVLF ให้การสนับสนุน TFT อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ในปี 2022 IVL Foundation (IVLF) ให้การสนับสนุน Teach For Thailand (TFT) ในการสร้างเสริมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปีที่สอง

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
มอบรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะ
การประกวดในโครงการ
ชับบ์พร้อมใจ ลดใช้พลาสติก

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกาศรายชื่อและมอบเงินรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายใน "โครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก" ซึ่งจัดร่วมกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

“ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ลงนามกับ “มข.” ในการร่วมวิจัยพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครู ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

ข่าวสารและกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมพัฒนาโปรแกรม
การเรียนออนไลน์ Darsel กับทีมวิจัยในสหรัฐฯ

ข่าวสารและกิจกรรม

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ร่วมมือกับ ทีมพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดาร์เซล (Darsel) จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด และ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด ในสหรัฐอเมริกา เพื่อขยายโอกาสให้เด็กไทยเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ที่ไม่ต้องอาศัยอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงและเพียงแค่มีโทรศัพท์ขั้นพื้นฐานที่รับสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้