“ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์” ลงนามกับ “มข.” ในการร่วมวิจัยพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการพัฒนาครู ช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อร่วมกันวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม รวมถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์และบุคลากร สำหรับพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยและครูในโครงการของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายสุรพล เพชรวรา อุปนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน และอดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันดิเอโกประเทศชิลี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาและบริการวิชาการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการลงนามร่วมกับ คุณ วิชิตพล ผลโภค ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

บันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับมูลนิธิ ในการพัฒนาด้านการฝึกอบรมโครงการ และกิจกรรม ให้กับนักศึกษา ครู บุคคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจ พร้อมทั้งร่วมกันวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการครูของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่ได้จบทางครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ให้สามารถเรียนและทำงานด้านการสอนได้ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาทำงานทางด้านการสอนในถิ่นทุรกันดารหรือ ในพื้นที่ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและมุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียม

ท่านทูตสุรพล เล่าถึงที่มาของการลงนามในครั้งนี้ว่า เกิดจากความตั้งใจในการเพิ่มช่องทางให้บุคลากรที่มีความรู้และศักยภาพ แต่ไม่ได้เรียนทางด้านครุศาสตร์โดยตรง สามารถประกอบวิชาชีพครูได้ ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนคนที่มีศักยภาพ มีความรู้ และความตั้งใจที่จะเป็นครู ให้ได้รับการอบรม ฝึกฝนศิลปะและวิธีการสอน เพื่อเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกอบวิชาชีพคร

นายวิชิตพล ผลโภค ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กล่าวว่า ทางมูลนิธิมีความยินดีที่จะร่วมงานกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเชื่อว่าข้อตกลงนี้จะสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ซึ่งในระยะสั้นมูลนิธิมุ่งพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้นักเรียนผ่านครูที่เข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นระยะเวลา 2 ปี ส่วนในระยะกลางและระยะยาว ครูที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการแล้วจะเข้าสู่เครือข่ายศิษย์เก่าของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และใช้ศักยภาพที่มีในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ที่ปรึกษาพิเศษมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวแสดงความยินดีในการลงนามครั้งนี้โดยกล่าวว่า การร่วมมือเป็นพันธมิตรในครั้งนี้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งหัวใจของความเป็นครูที่ดีคือการมีภาวะความเป็นผู้นำทั้งในระดับชุมชนและในระดับห้องเรียน พร้อมทั้งมีทักษะทางวิชาการและทักษะการสอนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นต่อจากนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดี ขอขอบคุณและแสดงความยินดีกับทั้งสององค์กรในโอกาสนี้ด้วย

ในโอกาสนี้ ผศ.นพ. เสริมศักดิ์ สุมานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น และศ.ดร. มนต์ชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีในการลงนามครั้งนี้ด้วย