เงินติดล้อ มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อส่งเสริมการทำงานในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และสร้างการเรียนรู้ที่ยั่งยืนให้เยาวชนไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  ณ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ อาคารอรรถกระวี 2 กรุงเทพมหานคร บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดยมีนางสาวนิภา วนิชวัฒน์  ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา โดยมี นายวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว

นอกจากนี้ นางสาวนิภายังได้เยี่ยมชมการทำงานของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รวมถึงร่วมพูดคุยกับนายวิชิตพล และเจ้าหน้าที่ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อรับทราบความคืบหน้าและผลการดำเนินงานด้วย นายวิชิตพลเล่าถึงการทำงานของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ในช่วงที่ผ่านมาว่า “ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 ผ่านการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อไปเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทาย และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชนเป็นเวลาสองปี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนสืบไป”

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 และได้ผลิตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้ว 8 รุ่น ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการฝึกอบรมพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 9 ซึ่งในแต่ละปี ครูผู้นำของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้เข้าถึงนักเรียนจำนวนมากกว่า 8,000 คน และปลูกฝังให้พวกเขาเหล่านั้นมองเห็นความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ต่อไปได้อย่างยั่งยืน

นางสาวนิภา วนิชวัฒน์ กล่าวว่า “บริษัท เงินติดล้อมีวิสัยทัศน์ในการสร้างโอกาสทางการเงินให้ผู้คนในสังคม ซึ่งนอกจากบริษัทจะให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถยนต์และการประกันภัยที่เป็นธรรมแล้ว บริษัทยังให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้แก่สังคมด้วย ดังนั้นการสนับสนุน ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงถือเป็นการส่งเสริมโอกาสด้านการศึกษาอย่างเท่าเทียม และสร้างพื้นฐานทางความรู้ที่ยั่งยืนให้เยาวชนไทย ซึ่งตรงกับวิสัยทัศน์และแนวทางของเงินติดล้อ”

ที่ผ่านมา บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ได้ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความรู้พื้นฐานด้านการเงินมาโดยตลอด ผ่านโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้ร่วมกันเป็นอาสาสมัครในการจัดกิจกรรมกับชุมชนในจังหวัดต่างๆ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้นำชุมชนในการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารการเงินขั้นพื้นฐาน เช่น การทำบัญชีรายรับรายจ่าย การบริหารจัดการหนี้ และการวางแผนออมเงิน เพื่อให้ผู้คนในชุมชนมีสุขภาพทางการเงินที่ดีขึ้น