IVLF ให้การสนับสนุน TFT อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง

ในปี 2022 IVL Foundation (IVLF) ให้การสนับสนุน Teach For Thailand (TFT) ในการสร้างเสริมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีศักยภาพเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษาไทยและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเป็นปีที่สอง

            ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบให้วิกฤติทางการศึกษาทวีความรุนแรงมากกว่าเดิม รูปแบบการเรียนการสอนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยกะทันหันทำให้ประเทศไทยขาดแคลนทรัพยากรครูที่มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนที่ต้องอาศัยทักษะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้งานสื่อดิจิทัล ทักษะการสอนออนไลน์ และการติดตามนักเรียนผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ อีกทั้งเด็กนักเรียนหลายคนยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในการเรียน ช่องว่างทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนชนบทกับโรงเรียนในเมืองจึงเพิ่มมากยิ่งขึ้น

            IVLF ตระหนักถึงวิกฤติทางการศึกษาไทยในปัจจุบัน และจากผลตอบรับเชิงบวกในการร่วมสนับสนุน Teach For Thailand ในปีที่ผ่านมา IVLF จึงตัดสินใจให้การสนับสนุนโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand อย่างต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตครูที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำในโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย

Main Poster

            “เราเชื่อมั่นว่า ครูผู้สอนมีส่วนสำคัญในการสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ให้นักเรียน ทว่าในปัจจุบันมีอุปสรรคและความท้าทายมากมายที่ครูต้องเผชิญในการปฏิบัติหน้าที่การสอน นอกจากจะต้องปรับบทเรียนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลและมีเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนออนไลน์แล้ว ครูผู้สอนในโรงเรียนห่างไกลหลายคนยังต้องรับผิดชอบสอนนักเรียนในหลายระดับชั้นด้วย ภาระงานเหล่านี้ส่งผลให้ครูหลายคนรู้สึกว่าไม่ได้รับการเตรียมความพร้อมที่เหมาะสม” หนึ่งในคณะกรรมการ IVLF กล่าวถึงวิกฤติทางการศึกษาในปัจจุบัน

            “เราเชื่อว่า โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand สรรหาบุคลากรที่มีพลังและความตั้งใจในการพัฒนาการศึกษาไทย พร้อมทั้งฝึกฝนและเตรียมความพร้อมให้พวกเขามีศักยภาพพอที่จะเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายในปัจจุบัน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ที่ยั่งยืนได้” หนึ่งในคณะกรรมการ IVLF กล่าวถึงเหตุผลในการให้การสนับสนุน Teach For Thailand

             ปัจจุบัน Teach For Thailand สรรหา คัดเลือก และฝึกอบรมครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อส่งไปสอนและสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทยแล้วทั้งหมด 8 รุ่น โดยรุ่นที่ 8 มีจำนวน 59 คน ซึ่งเพิ่มมากขึ้นจากรุ่นที่ 1 เป็นเท่าตัว และที่ผ่านมาครูเหล่านี้ได้สร้างผลกระทบเชิงบวกแก่เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศเป็นจำนวนเกือบสองแสนคน

STEM

เกี่ยวกับ IVL Foundation (IVLF)

            ตลอดการดำเนินงาน 4 ปีที่ผ่านมา IVL Foundation (IVLF) มีส่วนร่วมในการสนับสนุนมูลนิธิและโครงการต่างๆ มากมายที่สร้างเสริมด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสุขภาพ เช่น มูลนิธิสร้างรอยยิ้มแห่งประเทศไทย มูลนิธิคณะศรีชุมพาบาลแห่งประเทศไทย (Good Shepherd Home Foundation) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มูลนิธิสโกลาร์ส ออฟ ซัสทีแนนซ์ (Scholars of Sustenance) มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เป็นต้น ซึ่งทาง IVLF มุ่งมั่นในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กและสตรีด้อยโอกาส โดยเฉพาะท่ามกลางวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งในปี 2022 IVLF ยังคงทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตกลุ่มเป้าหมายให้มากขึ้นกว่าเดิม