Day: February 21, 2022

ทีมฟุตบอลแห่งเกาะจันทร์

วันนี้ Teach For Thailand ขอนำเสนอบทสัมภาษณ์พิเศษของ ครูบอม อายุ 32 ปี ผู้จบการศึกษาและเคยทำงานทางด้านวิศว-กรรมโลหการ ต่อมาเมื่อมองเห็นโอกาสจึงย้ายมาทำงานเกี่ยวกับการศึกษา

ตรุษจีนเก้าเลี้ยว

เมื่อเราพูดถึงชุมชน องค์ประกอบแรกๆ ที่เรานึกถึงคงไม่พ้น บ้าน วัด และ โรงเรียน ที่มักจะอยู่คู่กันเสมอ อำเภอเก้าเลี้ยวเป็นหนึ่งในตัวอย่างของหลักปรัชญา ?บวร? ได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่อยู่ใกล้กัน

The Change Maker
Stories : ครูตัสกีน

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูตัสกีน เหล็มหนู(กีน) อดีตครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น Field Facilitator หรือกระบวนกร ของมูลนิธิ Right To Play

The Change Maker
Stories : ครูทราย

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูณัฐฐาพร พรหมแสง (ทราย) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น ในส่วนของมูลนิธิที่สนับสนุนด้านการศึกษา

The Change Maker
Stories : ครูนัท

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูยุทธกฤต เฉลิมไทย(นัท) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก

Change Their Future, Change Yours #1

‘ครูบอม’ ชลธิศ สุทธิสาโกมล อายุ 32 ปี
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สอน วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2
โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

Change Their Future, Change Yours #2

ครูแฟง (พราวพร นภาพงศ์สุริยา) ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

ปริญญาโท สาขาการวิเคราะห์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยทิลเบิร์ก

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
มอบรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะ
การประกวดในโครงการ
ชับบ์พร้อมใจ ลดใช้พลาสติก

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกาศรายชื่อและมอบเงินรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายใน “โครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก” ซึ่งจัดร่วมกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์