ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 1

The Change Maker
Stories : ครูทราย

ครูทราย (ณัฐฐาพร พรหมแสง)

เพราะเราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดลงหลังจากโครงการจบ แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand จนครบ 2 ปี ครูผู้นำทุกคนก็เปรียบเสมือนต้นกล้าที่พร้อมจะงอกงามและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปในวงกว้าง The Change Maker Stories เป็นบันทึกเรื่องราวของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอนนักเรียน มาเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้สังคมในภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียน

The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูณัฐฐาพร พรหมแสง (ทราย) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น ในส่วนของมูลนิธิที่สนับสนุนด้านการศึกษา

ครูทรายเล่าว่า ความประทับใจในการได้เคยเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ ประสบการณ์ที่ได้สอนนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ซึ่งถูกเพื่อนๆ ในห้องเรียนแกล้งในตอนแรก แต่ครูทรายก็สามารถดึงความสามารถของนักเรียนออกมาได้ ทำให้เพื่อนๆ ยอมรับและเลิกแกล้งในที่สุด

1. มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connext ED ซึ่งมีพันธกิจคล้าย Teach For Thailand ในการส่งพนักงานไปเป็นครูที่โรงเรียนในชนบท เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนกับผู้อำนวยการโรงเรียน และนำเสนอต่อมูลนิธิ

2. มูลนิธิปลูกปัญญา มีพันธกิจในการสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียนและโรงเรียน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ

3. มูลนิธิศุภชัย-บุษดี เจียรวนนท์ เป็นมูลนิธิส่วนบุคคลที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

ปัจจุบัน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connext ED กำลังดำเนินการเพื่อเปิดเป็น Crowd Funding เพื่อเพิ่มโอกาสให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น

นอกจากนี้ ครูทรายยังทำหน้าที่ผึกอบรมบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเข้าร่วม โครงการ ICT Talent หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะถูกส่งไปดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อการศึกษาในโรงเรียนกว่าหนึ่งพันแห่งทั่วประเทศ โดยบุคลากรหนึ่งท่านจะรับผิดชอบโรงเรียน 5 โรงเรียน

ครูทรายยอมรับว่า ประสบการณ์ที่ได้จากระยะเวลา 2 ปี ในการเป็นครูผู้นำช่วยให้เข้าใจปัญหาในโรงเรียนและระบบการศึกษาไทย เมื่อผู้เข้าร่วมโครงการมาขอคำปรึกษาก็สามารถแนะนำได้ตรงจุด

เราทำหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุด
ช่วยกันเสนอปัญหา ช่วยกันลงมือทำ ถ้าทุกคนตั้งใจ
ลงมือทำ ไม่ว่าอีก 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี
มันจะเปลี่ยนได้ ถ้าทุกคนตั้งใจและทำให้ดี เพื่ออนาคต
ของลูกหลานเราต่อไป