บางจากฯ ร่วมสนับสนุน มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษาของเยาวชน และประเทศ

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดย นางกลอยตา  ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน มอบเงินสนับสนุนจำนวน 200,000 บาท ให้แก่ มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เพื่อสนับสนุนพันธกิจสำคัญในการพัฒนา และสร้างรากฐานทางการศึกษาให้กับระบบการศึกษา และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียนของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำด้านการเรียนการสอน และโอกาสทางการศึกษา ผ่านโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มุ่งสรรหา พัฒนา และสนับสนุนบุคลากรครูที่มีคุณภาพไปสอนโรงเรียนต่างๆ ที่มีความต้องการได้รับการสนับสนุน หรือพัฒนาทั่วประเทศไทย นำไปสู่การศึกษาที่มีคุณภาพ เท่าเทียม และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนของเยาวชนไทย โดยมี นายวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นตัวแทนรับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคาร เอ็ม ทาวเวอร์ สุขุมวิท 62

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัทพลังงานไทยที่มีเป้าหมายที่จะสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจและสังคมมีการดำเนินงานโครงการด้านต่างๆ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการศึกษาเพื่อร่วมสร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูและเยาวชนในประเทศ เช่น โครงการทุนการศึกษาประจำปีสำหรับเยาวชนรอบโรงกลั่นน้ำมันบางจาก โครงการพัฒนาศักยภาพครูและโรงเรียน โครงการโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (อีโคสคูล (Eco-School)) โครงการรักษ์ ปัน สุข จูเนียร์ เป็นต้น รวมถึงโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิใบไม้ปันสุข เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเยาวชนทั่วประเทศในด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม

“บางจากฯ ให้ความสำคัญกับการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร การสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นการช่วยวางรากฐานในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านการศึกษา สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติด้านการศึกษา (4: Quality Education) และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ในการดำเนินธุรกิจบนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่คำนึงถึงความรับผิดชอบ 3 ด้านหลัก คือ สิ่งแวดล้อม สังคม การกำกับดูแล หรือ ESG (Environment, Social, และ Governance) อย่างมีสมดุล” นางกลอยตากล่าว