มูลนิธิเอสซีจี มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 8

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของทั้งสององค์กรในการพัฒนาคุณค่าของคน ผ่านการเสริมสร้างการศึกษาและศักยภาพของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา มูลนิธิเอสซีจี (SCG Foundation) มอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ (Teach For Thailand) เพื่อสนับสนุนพันธกิจสำคัญในการสร้างพื้นฐานความรู้ให้กับเยาวชน และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพให้นักเรียน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดความเลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีพันธกิจในการมุ่งมั่นขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาออกจากประเทศไทยผ่านการสร้าง “เครือข่ายผู้นำ” ที่เข้าไปสร้างความเปลี่ยนแปลงในห้องเรียน โรงเรียน และในภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคม

ในทุกปี ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จะสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพเข้าร่วม ‘โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ เพื่อไปเป็นครูในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทาย และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชนเป็นเวลาสองปี โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในการทำงานเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนสืบไป

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ก้าวเข้าสู่การทำงานปีที่ 10

และกำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9 โดยมูลนิธิได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเอสซีจีอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลา 8 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ผ่านเงินสนับสนุนจำนวนหนึ่งล้านบาทในแต่ละปี ทำให้มูลนิธิผลิตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวนมากขึ้นและเข้าถึงนักเรียนจำนวนมากขึ้นในทุกปี โดยในปีที่ผ่านมาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 8 จำนวน 59 คน ได้เข้าถึงและมอบการศึกษาที่มีคุณภาพให้นักเรียนจำนวนกว่า 8,000 คน นอกจากนี้ มูลนิธิเอสซีจี ยังเปิดรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเข้าร่วมฝึกงานเพื่อพัฒนาศักยภาพในระหว่างที่โรงเรียนปิดภาคการศึกษาด้วย

มูลนิธิเอสซีจีเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535

โดยมีเจตนารมณ์ในการ ‘ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม’ และ ‘เชื่อมั่นในคุณค่าของคน’ อย่างต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งสะท้อนผ่านโครงการด้านต่างๆ ที่ครอบคลุมทั้งด้านการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ โดยให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนด้อยโอกาส รวมทั้งลดความเหลื่อมล้ำทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ปัจจุบัน มูลนิธิเอสซีจีกำลังสนับสนุนการศึกษาที่มีคุณภาพ ผ่านโครงการ Learn to Earn ซึ่งมีภารกิจหลักในการมอบทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชน โดยมุ่งเน้นพัฒนา ทักษะด้านความรู้ความสามารถ (Hard skill) และ ทักษะด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Soft skill) หรือที่เรียกว่า ‘ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต เพื่อให้เด็กและเยาวชน Generation Z สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว

ที่ผ่านมา มูลนิธิเอสซีจีได้มอบทุนการศึกษาภายใต้แนวคิด Learn to Earn ไปแล้วทั้งสิ้น 1,700 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท โดยเป็นทุนการศึกษาในระดับ ปวส. และ ป.ตรี และในปี 2565 มูลนิธิเอสซีจีได้วางแผนมอบทุนการศึกษาภายใต้แนวคิด Learn to Earn จำนวน 245 ทุน ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมเพื่อกระตุ้นการรับรู้ของเด็กและเยาวชน Generation Z คือ การรวมพลังของกลุ่มผู้สร้างแรงบันดาลใจทั้ง 3 ท่าน ประกอบด้วย สไปร์ท-ศุกลวัฒน์ พวงสมบัติ แรปเปอร์อายุน้อย แต่มากด้วยความสามารถ เขื่อน – ภัทรดนัย เสตสุวรรณ ตัวแทนผู้มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และ ลูกกอล์ฟ- คณาธิป สุนทรรักษ์ ผู้สอนยุคใหม่ขวัญใจเด็ก Generation Z ที่มาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวแรงบันดาลใจผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของพวกเขา ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan page Lean to Earn ที่ https://www.facebook.com/LEARNtoEARNbySCGFoundation