มูลนิธิไอวีแอล หรือ IVL Foundation (IVLF) มอบเงินสนับสนุนให้ มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3

มูลนิธิไอวีแอล หรือ IVL Foundation (IVLF) ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมให้แก่การศึกษาไทยร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้นั้น IVLF ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 300,000 บาท

     มูลนิธิไอวีแอล หรือ IVL Foundation (IVLF) ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความเท่าเทียมให้แก่การศึกษาไทยร่วมกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยในปีนี้นั้น IVLF ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวน 300,000 บาท

     ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมานั้น การสนับสนุนของ IVLF ได้เพิ่มขีดความสามารถมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และส่งผลให้เราสามารถเพิ่มจำนวนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้ซึ่งเข้าไปส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียนที่ขาดแคลนและมีบริบทท้าทายทั่วประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

     การดำเนินงานของมูลนิธิฯ เริ่มตั้งแต่การคัดสรร อบรม ติดตามดูแล และประเมินผลการดำเนินงานของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่ง IVLF ให้ความสนใจในทุกขั้นตอน พร้อมเข้าร่วมหลายกิจกรรมตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการทดสอบความสามารถในการจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าของผู้สมัคร การอบรมผู้ผ่านการคัดเลือก หรือแม้แต่การติดตามผลงานของครูผู้นำฯ ในโรงเรียน สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ IVLF เข้าใจและเล็งเห็นถึงประโยชน์และผลกระทบของโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน

     แต่การดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในห้องเรียนเท่านั้น เพราะเราเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มคูณผลกระทบจากโครงการในช่วงระยะเวลา 2 ปี มูลนิธิฯ จึงมีหลากหลายกิจกรรม เช่น การนำคนในพื้นที่เข้ามาร่วมเลือกครูผู้นำฯ ที่เหมาะสมกับบริบท หรือการใช้ครูผู้นำฯ เป็นตัวเชื่อมในการดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันการศึกษาที่เหมาะสมกับท้องถิ่นผ่านกิจกรรมการสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนสอดคล้องกับความสนใจของ IVLF ในการทำงานร่วมกับชุมชน โดยมูลนิธิฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าประสบการณ์การทำงานร่วมกับชุมชนของเราจะสร้างการเรียนรู้ และบทเรียนที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ IVLF ไม่มากก็น้อย

     ขอขอบคุณ IVLF ที่ตัดสินใจร่วมต่อสู้เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยร่วมกับเราอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งปี การสนับสนุนของ IVLF ในปีนี้จะเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้เกิดการขยายโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงและคัดสรรครูนำอีก 100 คนให้เข้าถึงนักเรียนกว่า 26,000 ในปี 2566 นี้

 

เกี่ยวกับมูลนิธิไอวีแอล (IVLF)

     มูลนิธิไอวีแอล หรือ IVL Foundation (IVLF) ก่อตั้งขึ้นเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดทางด้านสังคมทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก โดย IVLF มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกทางด้านสาธารณสุข การศึกษา และสิ่งแวดล้อม ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 จุดประสงค์หลักได้แก่ 

  1. เพื่อจัดหาและสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส
  2. เพื่อมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
  3. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ รวมทั้ง การพัฒนาวิชาชีพทางการแพทย์และการวิจัย
  4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมด้านกีฬาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมและร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการและกิจกรรมด้านกีฬาต่างๆ
  5. เพื่อป้องกันการล่าสัตว์ป่าและสนับสนุนการอนุรักษ์ธรรมชาติและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  6. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติและภยันตราย
  7. เพื่อดำเนินการและ/หรือร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ เพื่อการกุศลและวัตถุประสงค์ทางสังคมทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ
  8. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมืองในทุกรูปแบบ