บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย
มอบรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะ
การประกวดในโครงการ
ชับบ์พร้อมใจ ลดใช้พลาสติก

บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัย ประกาศรายชื่อและมอบเงินรางวัลให้นักเรียนผู้ชนะการประกวดภาพวาดและภาพถ่ายใน “โครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก” ซึ่งจัดร่วมกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ โดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา

            โครงการชับบ์พร้อมใจลดใช้พลาสติก  มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบต่างๆ จากขยะพลาสติก ถึงแม้ในปีนี้ ชับบ์ จะไม่สามารถจัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนในโรงเรียนได้เหมือนในทุกปีที่ผ่านมาเนื่องจากสถานการณ์โควิด แต่บริษัทฯยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม และร่วมรณรงค์เพื่อลดการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน โดยชับบ์มีการจัดกิจกรรมประกวดผลงานเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพวาด และภาพถ่าย ที่เชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 4 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเครือข่ายทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เข้าร่วมกิจกรรม และแม้จะเป็นช่วงสถานการณ์โควิดที่น้อง ๆ นักเรียนในเครือข่ายทั่วประเทศมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ แต่กิจกรรมนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างมาก และมีจำนวนผลงานส่งเข้าร่วมกิจกรรมเกินความคาดหมาย 

            ชับบ์ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในการจัดโครงการครั้งนี้ซึ่งมีการปิดรับผลงานช่วงปลายปีที่ผ่านมา เราเพิ่มหัวข้อการประกวดจากเดิม โดยเปิดรับผลงานที่เป็นภาพถ่ายด้วย การประกวดแบ่งออกเป็นประเภทภาพวาดและภาพถ่าย และเรายังเพิ่มจำนวนรางวัลจากเดิม 25 รางวัล เป็นรางวัลทั้งหมด 35 รางวัล

            ถึงแม้โรงเรียนส่วนใหญ่จะจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ในช่วงระหว่างการดำเนินโครงการและเปิดรับผลงาน แต่ครูผู้นำของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ก็ร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการกระจายข่าวสารข้อมูลโครงการให้นักเรียนทราบ และสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งเปิดช่องทางในการส่งผลงานออนไลน์ที่ให้นักเรียนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

            จากโรงเรียนทั้งหมด 45 แห่ง ซึ่งเข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ที่มีการประกาศรับผลงาน มีนักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 270 ผลงาน ซึ่งมีจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา ทางทีมผู้จัดงานได้คัดเลือกผลงานที่ชนะการประกวด โดยแบ่งเป็นประเภทภาพวาดจำนวน 20 รางวัล และประเภทภาพถ่ายจำนวน 15 รางวัล โดยมีการประกาศผลไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

             ผู้ชนะเลิศในประเภทภาพวาดจะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 5,500 บาท ส่วนในประเภทภาพถ่ายจะได้รับทุนการศึกษารางวัลละ 3,000 บาท ซึ่ง บมจ. ชับบ์สามัคคีประกันภัยเป็นผู้สนับสนุนเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนการศึกษาทั้งหมด 155,000 บาท

            ชับบ์เป็นองค์กรพันธมิตรที่สำคัญและร่วมงานกับทีช ฟอร์ ไทยแลนด์          มาเป็นปีที่ 3 โดยปีนี้ทางบริษัทฯได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่มีคุณภาพ  นอกจากบมจ.ชับบ์สามัคคีประกันภัยจะช่วยสนับสนุนเงินบริจาคผ่านกิจกรรมการประกวดเชิงสร้างสรรค์แล้ว ในส่วนของบมจ. ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ ยังได้ช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ในการเรียนออนไลน์ให้เด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ซึ่งทำให้โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนออนไลน์

            ทั้งนี้ชับบ์ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมกับนักเรียนในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทีช ฟอร์ ไทยแลนด์มาตลอดหลายปี ผ่านกิจกรรม Regional Day of Service เพื่อร่วมสร้างเสริมประสบการณ์และทักษะชีวิตให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน ส่งเสริมแนวคิดเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน ตลอดจนสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อมใ และทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของตนเอง