หนึ่งวันที่บริษัทสวารอฟสกี้ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2566 มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์และมูลนิธิสวารอฟสกี้ร่วมจัดกิจกรรมทัศนศึกษาที่บริษัทสวารอฟสกี้ แมนูเฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ ปีที่ 3 จำนวน 20 คน จากโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ และโรงเรียนวังน้อย พนมยงค์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงจากมูลนิธิฯ จำนวน 5 คน ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางมูลนิธิสวารอฟสกี้ในครั้งนี้ด้วย

     นักเรียนทุกคนต่างตื่นเต้นกับการเยี่ยมชมโรงงาน และสนุกไปกับกิจกรรมแนะนำอาชีพที่จัดขึ้น ซึ่งในส่วนนี้ นักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบ แล้วแบ่งกลุ่มตามผลลัพธ์ที่ได้ โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่กลุ่ม “ก” คือกลุ่มที่เหมาะกับอาชีพเกี่ยวกับผู้คน เช่น ครู พยาบาล กลุ่ม “ข” กลุ่มที่เหมาะกับอาชีพที่ต้องคิด วิเคราะห์ข้อมูล เช่น นักสถิติ นักบัญชี กลุ่ม “ค” กลุ่มที่เหมาะกับอาชีพที่ใช้ฝีมือ เช่น เชฟ วิศวกร และ กลุ่มสุดท้าย “ง” กลุ่มที่เหมาะกับอาชีพสร้างสรรค์ เช่น นักร้อง นักแสดง โดยภายในกลุ่มจะเปิดโอกาสให้นักเรียนพูดถึงอาชีพในฝันหรือสิ่งที่ตนเองสนใจ พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากพี่ๆ ที่ทำอาชีพต่างๆ ตามความสนใจของนักเรียน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเลือกแผนการเรียนของนักเรียนในอนาคตอันใกล้ของพวกเขา ช่วงท้ายของวัน ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวขอบคุณทีมงานสวารอฟสกี้ว่า

     “ในวันนี้ พวกเราได้เห็นในสิ่งที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นและได้เรียนรู้อะไรหลายๆ อย่าง ขอขอบคุณพี่ๆ ทีมงานทุกคนที่ต้อนรับและดูแลพวกเราเป็นอย่างดีครับ/ค่ะ” 

     ท้ายสุด คุณ Stefano Giacomelli กรรมการผู้จัดการของบริษัทสวารอฟสกี้ ได้ให้โอวาทแก่นักเรียนว่า  “อย่าละทิ้งความฝัน ให้เชื่อฟังคุณครูแล้วจะได้รับการสนับสนุนจากพวกท่าน”

     กิจกรรมทัศนศึกษาที่โรงงานสวารอฟสกี้ในวันนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ให้ความรู้ และสร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมอย่างมาก มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบคุณบริษัทสวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) ที่จัดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้เรายินดีอย่างยิ่งที่มูลนิธิสวารอฟสกี้เห็นความสำคัญของสิ่งที่เราทำ และให้การสนับสนุนโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงตลอดมา และหวังว่าเราจะได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อนักเรียน และเปลี่ยนแปลงอนาคตทางการศึกษาของไทยร่วมกันในอนาคต