ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม สนับสนุนมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เป็นปีที่ 5

เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทย มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีภารกิจในการสร้าง “ผู้นำ” ผู้ซึ่งจะนำเอาความเข้าใจในปัญหาศึกษา และ ภาวะความเป็นผู้นำที่ได้พัฒนาจากประสบการณ์การเป็นครูในโรงเรียนจริง มาสร้างการเปลี่ยนแปลงร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชนหลังจากจบโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง

     จากการดำเนินงานมาตลอดเกือบ 10 ปีนั้น เราได้สร้างผู้นำรวมหลายร้อยชีวิตเพื่อเข้าไปสร้างผลกระทบเชิงบวกให้แก่การศึกษาไทย และในปีนี้นั้น มูลนิธิฯ มีความมุ่งมั่นที่จะคัดสรรคนรุ่นใหม่จากทั่วทุกสาขาการศึกษาและอาชีพ เพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพิ่มอีก 80 คน เพื่อเข้าถึงนักเรียนอีกกว่า 24,000 คนทั่วประเทศไทย

     ซึ่งการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรอย่าง “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ รองประธานกรรมการ บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ยืนเคียงข้างและเชื่อมั่นในภารกิจของเราด้วยเงินสนับสนุนการดำเนินงานมูลค่า 800,000 บาท ในปีนี้

     โดยในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ โดยคุณ สุวัฒน์ หลีเหม หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและสนับสนุน ได้เป็นตัวแทนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง และทีมงานทุกคน ในการเข้ารับมอบ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 ณ อาคาร The Pearl Bangkok

     ขอขอบคุณ “ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์” ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ปัญหาการศึกษาไทยและเชื่อมั่นในภารกิจของเรา มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มั่นใจว่า “ผู้นำ” ทุกชีวิตที่ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ได้ร่วมสนับสนุนและปลุกปั้น จะเป็นตัวแปรสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน

เกี่ยวกับทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์*

     เนื่องจากคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ มีความต้องการในการช่วยเหลือสังคมแต่มีเวลาไม่มากพอที่จะไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยตนเอง จึงมีแนวคิดในการบริจาคเงินทุนส่วนตัวในนาม “ทุนวิจิตรพงศ์พันธ์ุ” ให้กับมูลนิธิ สถาบันการศึกษา หรือองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม ทั้งนี้ การบริจาคเงินทุนส่วนตัวแยกออกมาจากการตอบแทนสังคมในนามของบริษัทฯ จึงทำให้คุณทองมา สามารถพิจารณาเลือกบริจาคทุนให้กับมูลนิธิหรือองค์กรต่างๆ เพื่อไปดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมในด้าน ศาสนา การศึกษา และสังคม ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

     ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม เริ่มต้นตั้งมอบทุนสนับสนุนให้แก่องค์กรต่างๆแต่ปี 2553 จนถึงปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมานั้น ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ ได้มอบทุนรวม 440 ล้านบาท ให้แก่ 102 หน่วยงานทั่วประเทศไทย