Zero Waste
โครงการลดขยะ
จุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความเปลี่ยนแปลง

การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา นับเป็นวัตถุประสงค์หลัก และภารกิจสำคัญของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์