เชื่อมสัมพันธ์
นักเรียน กับ ผู้ปกครอง
ด้วย “ใบงานสร้างสัมพันธ์”

ครูผู้สอนและนักเรียนต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของปลายทางแห่งความสำเร็จทางการศึกษา แต่ พ่อแม่-ผู้ปกครอง คือตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการส่งเสริมให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น