ทำไมต้องสอน
เพื่อ
ประเทศไทย

สอนเพื่อ … เด็กนักเรียนหลายร้อยคนที่ยังขาดโอกาสพื้นฐานในชีวิต
สอนเพื่อ … อนาคตที่ดีกว่าของพวกเขา
สอนเพื่อ … พัฒนาทักษะการทำงานและความเป็นผู้นำของคุณเอง
สอนเพื่อ … ประเทศไทย

ทำไมต้องสอน
เพื่อ
ประเทศไทย

สอนเพื่อ … เด็กนักเรียนหลายร้อยคนที่ยังขาดโอกาสพื้นฐานในชีวิต
สอนเพื่อ … อนาคตที่ดีกว่าของพวกเขา
สอนเพื่อ … พัฒนาทักษะการทำงานและความเป็นผู้นำของคุณเอง
สอนเพื่อ … ประเทศไทย

ทำไมต้องสอน
เพื่อ
ประเทศไทย

สอนเพื่อ … เด็กนักเรียนหลายร้อยคนที่ยังขาดโอกาสพื้นฐานในชีวิต
สอนเพื่อ … อนาคตที่ดีกว่าของพวกเขา
สอนเพื่อ … พัฒนาทักษะการทำงานและความเป็นผู้นำของคุณเอง
สอนเพื่อ … ประเทศไทย

เราเชื่อว่าการจะแก้ปัญหาการศึกษาได้ เราจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ โดยการคัดเลือกนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดสาขาวิชา มาเป็น "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นระยะเวลา 2 ปี และในขณะเดียวกันพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้รับการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะ และศักยภาพความเป็น "ผู้นำ" เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการแก้ปัญหา และสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับการศึกษาของประเทศไทยต่อไปในอนาคต แม้ภายหลังจากจบจากโครงการนี้ไปแล้วก็ตาม

เราตามหาใคร

เราสรรหาและคัดเลือก บุคลากรศักยภาพสูงจากทุกสาขาวิชา ผู้ตระหนักถึงปัญหาสังคมและพร้อมพัฒนาศักยภาพของตนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ระบบการศึกษา มาร่วมโครงการเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้ผู้นําและบุคคลต้นแบบ ที่มากกว่าผู้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย

กระบวนการคัดเลือก

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เปิดรับสมัครโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 10 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้
และสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มิถุนายน 2566

โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอนหลัก

ผู้สมัครสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและเตรียมความพร้อมด้วยตนเองเพิ่มเติมได้ที่

นอกจากนี้ผู้สมัครสามารถส่งคำถาม หรือสอบถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้ทางอีเมลฝ่ายสรรหาและคัดเลือกที่ recruitment@teachforthailand.org หรือ Line Official ของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหา และคัดเลือกจะตอบกลับให้เร็วที่สุดภายในช่วงเวลาวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9:00 - 18:00 น.

การคัดเลือกโดยชุมชน

เพราะทุกชุมชนมีความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตนเอง จะดีกว่าไหม หากชุมชนสามารถเลือกครู ที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของนักเรียนในชุมชนของพวกเขาเองได้ตามความต้องการ

คำถามที่พบบ่อย

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อว่าระยะเวลา 2 ปีเป็นช่วงระยะเวลาที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน และยังเป็นระยะเวลาสำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้บริบทของปัญหาการศึกษาไทยจากประสบการณ์ตรงในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานของปัญหาที่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้สอนและสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษา ระยะเวลา 2 ปีจึงมีส่วนสำคัญมากที่จะสร้างประสบการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในช่วงปีแรก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในห้องเรียน ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ชุมชนและตัวเด็กนักเรียนเอง

ในปีที่สองของการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของตนเองตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปี ผ่านการเข้าไปสัมผัสกับเด็กนักเรียน ร่วมแก้ปัญหาให้กับเด็ก และผลักดันสร้างแรงบันดาลใจกับเด็กนักเรียนไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่เด็กต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความอดทนและกระบวนการคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่องค์กรชั้นนำของประเทศล้วนให้ความสำคัญ

เรารับสมัครบุคคลที่สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่จบคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเราอยากเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและอุดมการณ์ได้เข้ามาทำงานในภาคการศึกษามากขึ้น

เราเชื่อว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทุกคนจะสามารถออกแบบการเรียนรู้ได้ดี เพราะขั้นตอนการคัดเลือกของเราจะคัดเลือก ผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกันเราก็จะจัดอบรมเพิ่มความรู้ และพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เข้าโครงการ โดยเฉพาะการฝึกอบรมทักษะความเป็นครูและความเป็นผู้นำก่อนเข้าโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือกับคณาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญทั้งในเชิงการเรียนการสอน และการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำมาร่วมออกแบบ และฝึกอบรมอย่างเข้มข้นตลอด 2 เดือน

นอกจากนี้เรายังมีทีม Training and Support ที่ทำหน้าที่ให้การสนับสนุนผ่านการเป็น mentor ตลอดระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ภารกิจในห้องเรียนและในโรงเรียนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

 

โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นงานเต็มเวลา (Full-Time) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีบทบาทเหมือนกับครูประจำในโรงเรียน ที่สอนตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ และรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นที่นี่จึงไม่ใช่งานอาสาสมัคร โดยระหว่างที่คุณปฏิบัติหน้าที่เป็นครูในโรงเรียน คุณจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเทียบเท่ามาตรฐานเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานในบริษัทเอกชนทั่วไป

เราเชื่อว่า การทำงานเต็มเวลาจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในระบบโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนได้มากกว่าการทำงานอาสาเป็นครั้งคราว

“ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ได้ร่วมมือกับเครือข่ายในการคัดเลือกโรงเรียนที่เหมาะสม โดยเป็นโรงเรียนที่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ ขาดแคลนครู อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย ผู้บริหารโรงเรียนและชุมชนมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาเด็กและเยาวชน

เมื่อผ่านการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมสามารถระบุข้อจำกัดพื้นที่ในการทำงานของตน อย่างไรก็ตามเราสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรโรงเรียนให้ตามความต้องการของนักเรียนและโรงเรียน โรงเรียนเครือข่ายจะมีส่วนในการตัดสินใจรับครูผู้นำฯ ที่มีความเหมาะสม

ครูผู้นำฯ จะได้สอนวิชาใดวิชาหนึ่ง ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษในระดับมัธยมต้นเป็นหลัก”

 

หลังจบ 2 ปีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะได้รับสถานะ “ศิษย์เก่า” ทำหน้าที่ในการเป็นทูตสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต โดยศิษย์เก่าของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิและโอกาสต่าง ๆ จากเครือข่าย Teach For All

ในเรื่องการทำงานต่อไป สามารถเลือกประกอบอาชีพที่ต้องการหรือศึกษาต่อได้ โดยไม่มีการบังคับว่าจะต้องเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยทางทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะสนับสนุนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อในช่วงก่อนจบ 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ผ่านโครงการฯจะได้นำทักษะความเป็นผู้นำนี้ไปใช้ในสายงานอื่น ๆ ต่อไป