Internship
Program

หากคุณเป็นนักศึกษาที่กำลังอยากลองประสบการณ์
การทำงานที่ท้าทาย อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
พัฒนาทักษะที่มีในระหว่างที่เรียนอยู่ เราขอเชิญชวนให้
คุณสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship Program

Internship
Program

หากคุณเป็นนักศึกษาที่กำลังอยากลองประสบการณ์ การทำงานที่ท้าทาย อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์และพัฒนา ทักษะที่มีในระหว่างที่เรียนอยู่ เราขอเชิญชวนให้คุณสมัคร เข้าร่วมโครงการ Internship Program

Internship
Program

หากคุณเป็นนักศึกษาที่กำลังอยากลองประสบการณ์ การทำงานที่ท้าทาย อยากใช้ความคิดสร้างสรรค์และ พัฒนาทักษะที่มีในระหว่างที่เรียนอยู่ เราขอเชิญชวนให้คุณสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship Program

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ​

ทักษะการทำงานจริง
ในองค์กรที่เติบโต
อย่างรวดเร็ว

รู้จักกับทีมงาน
คนรุ่นใหม่ที่มี
ประสบการณ์จาก
หลากหลายสาขา

ได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์เพื่อ
แก้ปัญหาสังคม

ได้สัมผัส ทำความเข้าใจ
แง่มุมต่างๆ ของปัญหา
ของการศึกษาไทยอย่าง
ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

บรรยากาศการทำงานที่
เป็นมิตรและท้าทาย
กับการทำอะไรใหม่ๆ

ใบรับรองการทำงาน
(ถ้ายื่นขอ) และเงินสนับสนุนการเดินทางและค่าโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ​

ทักษะการทำงานจริง ในองค์กรที่เติบโต อย่างรวดเร็ว

รู้จักกับทีมงานคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์จากหลากหลายสาขา

ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อแก้ปัญหาสังคม

ได้สัมผัส ทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของปัญหา ของการศึกษาไทยอย่างที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

บรรยากาศการทำงานที่เป็นมิตรและท้าทายกับการทำอะไรใหม่ๆ

ใบรับรองการทำงาน (ถ้ายื่นขอ) และเงินสนับสนุนการเดินทางและค่าโทรศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

ตัวอย่างหัวข้อ Internship