Eduhealtion Box
กล่องมหัศจรรย์
เครื่องมือทำลายกำแพง
ขวางกั้นการเรียนรู้

แม้การเรียนออนไลน์จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในสภาวะที่ทุกคนยังควรต้องรักษาระยะห่าง เพื่อป้องกันตนเอง