การคัดเลือกโดยชุมชน

เพราะทุกชุมชนมีความรู้ ความสามารถ และความต้องการของตนเอง จะดีกว่าไหม หากชุมชนสามารถเลือกครู ที่จะมาสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตของนักเรียนในชุมชนของพวกเขาเองได้ตามความต้องการ

การคัดเลือกโดยชุมชนคืออะไร

การคัดเลือกโดยชุมชน คือความร่วมมือระหว่างมูลนิธิทีชฟอร์ไทยเเลนด์กับชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพื่อประสงค์คัดเลือกครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีคุณสมบัติเหมาะต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเฉพาะ โดยครูผู้นำฯ มีบทบาทในการปฏิบัติงานสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทำงานเเลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับครูในโรงเรียน พร้อมทั้งทำงานขับเคลื่อนเชิงบวกกับคนในชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาที่เหมาะสมต่อเยาวชนในพื้นที่เป็นเวลา 2 ปี

ในรุ่นที่ 8 โครงการดำเนินการร่วมกับโรงเรียนสะเมิงพิทยาคม และโรงเรียนแม่วินสามัคคี ในจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการนำร่อง และกำลังขยายพื้นที่ไปในจังหวัดเชียงรายและลำปางสำหรับโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 9

วิสัยทัศน์ร่วมระหว่างมูลนิธิและชุมชน

การศึกษาที่ดีควรทำให้นักเรียนมีแรงจูงใจ รู้จักตัวเอง กตัญญู มีเป้าหมายและได้ลงมือปฏิบัติ นำความรู้ไปใช้ได้จริง
หลังจบการศึกษาแล้วนักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพเบื้องต้น รู้จักกลับมาพัฒนาครอบครัวและชุมชน

โรงเรียน

มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ อบอุ่น และสามัคคีฉันพี่น้อง ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา รักบ้านเกิด โดยให้ชุมนุมเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งโรงเรียนต้องสามารถจัดการเรียนรู้รอบด้านให้ตรงกับความต้องการของผู้เรียน เปิดพื้นที่แสดงความสามารถเพื่อให้นักเรียนค้นหาสิ่งที่ชอบ ผลักดันให้ใช้เทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

ชุมชน

ช่วยสร้างจิตสำนึกแก่เด็กในชุมชนสร้างความผูกพันผ่านการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว สร้างพื้นที่ในการทำกิจกรรม มีความใส่ใจ เคารพและเป็นที่ปรึกษาให้กันและกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนและเอื้อต่อการกลับมาทำงานให้แก่นักเรียน

ครู

มีทักษะในการเข้าใจนักเรียนรู้จักนักเรียนเอาใจใส่นักเรียนหาสาเหตุและเหตุผลจากนักเรียนเสมอ รักเมตตานักเรียนเหมือนลูกหลาน มีทักษะในการวางตัวที่ดี มีจิตวิญญาณครู วางตัวไม่มีชนชั้นระหว่างนักเรียนจนเกินไปและมีบุคลิกภาพที่ดี ท้ายที่สุดครูมีทักษะการสอนที่ดี ทำให้เด็กสนุกในเนื้อหาและมีความสุข มีเทคนิคการสอนที่หลากหลาย วัดและประเมินนักเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละกลุ่มของนักเรียน

กระบวนการการคัดเลือกเป็นอย่างไร

ในกระบวนการคัดเลือกจะมีขั้นตอนเหมือนกับโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง 3 ขั้นตอน ได้แก่