สร้าง
‘ความเป็นผู้นำ’
ผ่านการเป็นครู

เราเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย นอกจากต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาในระดับห้องเรียน โรงเรียน และชุมชนรอบข้างแล้ว ประเทศเราต้องการเครือข่ายผู้นำที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อกลับมาแก้ไขปัญหาการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

สร้าง
‘ความเป็นผู้นำ’
ผ่านการเป็นครู

เราเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย นอกจากต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาในระดับห้องเรียน โรงเรียน และชุมชนรอบข้างแล้ว ประเทศเราต้องการเครือข่ายผู้นำที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อกลับมาแก้ไขปัญหาการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

สร้าง
‘ความเป็นผู้นำ’
ผ่านการเป็นครู

เราเชื่อว่าการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย นอกจากต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาในระดับห้องเรียน โรงเรียน และชุมชนรอบข้างแล้ว ประเทศเราต้องการเครือข่ายผู้นำที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อกลับมาแก้ไขปัญหาการศึกษาได้อย่างถูกต้อง

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงคืออะไร

กระบวนการสร้างผู้นำผ่านการทำงานในบริบทที่มีความท้าทายสูง โดยการสอนเต็มเวลา 2 ปี ในโรงเรียนที่มีความต้องการสูง

พัฒนาทักษะการทำงานและความเป็นผู้นำควบคู่ไปตลอดระยะเวลาโครงการ

ผู้นำ = ครู

ครู คือบทบาทสำคัญที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมการศึกษาและสังคมเข้าหากัน อาชีพครูจึงเป็นบทบาทที่สร้างภาวะความเป็นผู้นำในทุกวันเพราะครูหรือผู้นำที่ดีต้องเป็นผู้ที่ ‘เข้าใจ’ ปัญหาและความต้องการ ‘เข้าถึง’ ผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง และ ‘พัฒนา’ ไปพร้อมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดคือ อนาคตนักเรียนที่ดีขึ้น

สร้างศักยภาพและแรงบันดาลใจในการเรียนให้แก่เด็กไทยผ่านบทบาทครูในโรงเรียนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถเพื่อพัฒนา

เรียนรู้และทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ตั้งแต่ครูไปจนถึงฝ่ายบริหาร เพื่อเข้าใจความท้าทายและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากแค่โรงเรียน แต่รวมไปถึงคนในพื้นที่อย่างผู้ปกครองและชุมชน ที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียน

สิ่งที่ได้รับ

ประสบการณ์ 2 ปีของการทำงานในบทบาทครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นก้าวแรกที่คุณจะได้ลงมือแก้ไขปัญหาจริงผ่านการทำและเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำด้านการศึกษาและสังคมที่ล้วนทำงานในเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาเด็กไทย

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่งานอาสาสมัครแต่เป็นการทำงานประจำ
(Full-time) ที่มีเงินเดือนและสวัสดิการ

บทบาทครู เป็นงานที่คุณจะได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์ ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติของผู้นำในอนาคต

งานที่มีความหมายมากกว่าแค่ตัวเอง แต่เป็นอนาคตชีวิตนักเรียนนับร้อยที่จะเปลี่ยนไปเพราะคุณ

เส้นทาง 2 ปีของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

การสรรหาครูผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง

ช่วงอบรม
เตรียมความพร้อม

การสอนในปีแรก

กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาทักษะเพิ่มเติม

การสอนในปีที่ 2

การพัฒนาครูผู้นำ
สู่เส้นทางอาชีพ

Asset 7
Asset 7

ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ในการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดรับความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยค้นหาผู้มีคุณสมบัติ 8 ประการ เพื่ออบรมและพัฒนาเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็น “ครูผู้นําการเปลี่ยนแปลง”

ช่วงอบรมเตรียมความพร้อม (Training Institute) ระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ โดยมุ่งเน้นการเข้าใจตนเองเพื่อนําไปสู่การสร้างทักษะผู้นําในห้องเรียน โดยผ่านการอบรมตามหลักการทฤษฎีความเป็นผู้นำที่อ้างอิงจากรูปแบบการพัฒนาผู้นําของ Teach For All รวมถึงเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพันธมิตรของเรา เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการทํางานในสนามจริง

ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนเครือข่าย โดยได้รับการสนับสนุนและให้คําปรึกษาจากเจ้าหน้าที่พัฒนาทักษะความเป็นผู้นํา (Leadership Development Officer) จากมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ครูพี่เลี้ยงภายในโรงเรียน (In-School Mentor) และ ผู้อํานวยการโรงเรียน พร้อมและเข้าร่วม Leadership Development Conference (LDC) และ Learning Circle ที่ทางโครงการจัดเตรียมและสนับสนุนตลอดการทํางาน

ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับการอบรมทักษะการเป็นผู้นําในห้องเรียนเพิ่มเติมกับทาง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และองค์กรพันธมิตรในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นหลังจากมีประสบการณ์การสอนในสถานการณ์จริงมาแล้ว

ปฏิบัติการสอนในปีที่ 2 ที่โรงเรียนเดิม โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะริเริ่มการทํางานร่วมกับชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ ผ่านการสร้างการมีส่วนร่วมที่จะเป็นแรงผลักดันเพื่อเปลี่ยนแปลงห้องเรียนของตนไปพร้อมกัน โดยได้รับคําปรึกษาจากทีมงานที่เชี่ยวชาญและตัวแทนพันธมิตรในเครือข่ายในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้น
เข้าร่วมการพัฒนาผู้นําสู่เส้นทางอาชีพผ่าน Summer Internship กับ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ หรือกับบริษัทชั้นนําที่เป็นพันธมิตร และองค์กรอื่นๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทํางานในภาคส่วนต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบต่อไปหลังจากจบโครงการฯ

เส้นทาง 2 ปีของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

1. การสรรหาครูผู้นํา
การเปลี่ยนแปลง
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ในการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดรับความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยค้นหาผู้มีคุณสมบัติ 8 ประการ เพื่ออบรมและพัฒนาเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”
2. ช่วงอบรม
เตรียมความพร้อม
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ในการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดรับความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยค้นหาผู้มีคุณสมบัติ 8 ประการ เพื่ออบรมและพัฒนาเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”
3. การสอนในปีแรก
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ในการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดรับความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยค้นหาผู้มีคุณสมบัติ 8 ประการ เพื่ออบรมและพัฒนาเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”
4. กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาทักษะเพิ่มเติม
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ในการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดรับความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยค้นหาผู้มีคุณสมบัติ 8 ประการ เพื่ออบรมและพัฒนาเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”
5. การสอนในปีที่ 2
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ในการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดรับความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยค้นหาผู้มีคุณสมบัติ 8 ประการ เพื่ออบรมและพัฒนาเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”
6. การพัฒนาครูผู้นำ
สู่เส้นทางอาชีพ
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นําการเปลี่ยนแปลง ได้ร่วมมือกับเครือข่าย ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) ในการพัฒนารูปแบบการคัดเลือกเพื่อค้นหาคนรุ่นใหม่ที่มีแนวโน้มว่าจะสามารถเปิดรับความท้าทายในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพให้กับเด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย และมีแนวโน้มที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนได้อย่างแท้จริง โดยค้นหาผู้มีคุณสมบัติ 8 ประการ เพื่ออบรมและพัฒนาเขาเหล่านั้นไปสู่การเป็น “ผู้นําการเปลี่ยนแปลง”
Previous
Next

เส้นทางหลัง 2 ปี

ผู้เข้าร่วมโครงการ (Fellow) ที่ผ่านโครงการ“ผู้นําการเปลี่ยนแปลง” ครบตามข้อกําหนดต่างๆ จะได้รับสถานะเป็นศิษย์เก่าผู้นําการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของผู้สําเร็จโครงการฯ ในการมีส่วนร่วมผลักดันและสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมวงกว้างต่อไป

นอกเหนือไปจากสถานะและประกาศนียบัตรที่แสดงถึงการสําเร็จโครงการ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ศิษย์เก่าฯ จะได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีการจัดขึ้นโดยเฉพาะ ทั้งกิจกรรมด้านการพัฒนาความเป็นผู้นํา และกิจกรรมพบปะสังสรรค์ รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสิทธิพิเศษที่องค์กรพันธมิตรมอบให้กับเครือข่ายศิษย์เก่าฯ

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์มุ่งมั่นที่จะสร้างเครือข่ายผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่จะสามารถนําทักษะและความรู้ที่ตนได้จากช่วง 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการฯ ไปผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบในสายที่ตนเองสนใจต่อไป (Systemic Impact)