เราตามหาใคร

เราสรรหาและคัดเลือกบุคลากรศักยภาพสูงจากทุกสาขาวิชา ผู้ตระหนักถึงปัญหาสังคมและพร้อมพัฒนาศักยภาพ
ของตนเพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ระบบการศึกษา มาร่วมโครงการเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้ได้ผู้นําและบุคคลต้นแบบ
ที่มากกว่าผู้ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในชุมชนรายได้น้อย

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร มีดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่ และจะจบการศึกษาภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2565 คณะหรือ สาขาใดก็ได้
2. ไม่จำกัดเกรดเฉลี่ย (ทั้งนี้เกรดเฉลี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาในกระบวนการคัดเลือก)
3. มีสัญชาติไทย และสามารถทำงานในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฏหมาย
4. ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้น
5. ไม่จำกัดอายุผู้สมัคร

โดยภายหลังจากที่ผู้สมัครลงทะเบียนความสนใจ (Registration) เรียบร้อยแล้ว จะมีอีเมลตอบกลับอัตโมนัติ ซึ่งหากผู้สมัครไม่มี คุณสมบัติพื้นฐานครบถ้วนตามข้อ 1 – 5 ข้างต้น ระบบจะปฏิเสธทันทีซึ่งผู้สมัครจะไม่สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกในปีนั้น ๆ ได้

หากผู้สมัครมีคุณสมบัติข้างต้นครบถ้วน ก็จะได้รับลิ้งค์ใบสมัครฉบับเต็ม (Application) โดยผู้สมัครสามารถคลิกลิ้งค์ และกรอกใบสมัครได้ทันที ทั้งนี้หากผู้สมัครกรอกใบสมัครไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้กด submit ตามช่วงเวลาที่การเปิดรับสมัคร ทางทีมงานก็จะไม่รับพิจารณาในกระบวนการคัดเลือกขั้นต่อไป

ปรัชญาการคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลง

กระบวนการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการของเราถูกออกแบบขึ้นมาโดยยึดถือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นหลัก ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องทำงานในสภาวะที่มีความท้าทายและความกดดันสูง ด้วยปัญหาเชิงระบบต่าง ๆ ที่รุมล้อมเด็กนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส กลุ่มนักเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการของเราเข้าไปสอนจัดว่าเป็นกลุ่มนักเรียนความเสี่ยงสูง ที่โดยเฉลี่ยมักเรียนไม่ทันนักเรียนอายุเท่ากันในโรงเรียนอื่น ๆ เฉลี่ย 3-4 ปีการศึกษา มีความเสี่ยงที่จะออกจากระบบการศึกษา รวมถึงปัจจัยทางสังคมอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างสูงที่ผู้เข้าร่วมโครงการของเราจะต้องมีทัศนคติ ความมุ่งมั่น ความรู้ และทักษะที่จะพร้อมรับความท้าทายเหล่านี้ได้
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้มีการทำวิจัยอย่างต่อเนื่องถึงคุณลักษณะที่สำคัญในตัวผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์กับการสร้างผลกระทบอย่างยั่งยืนกับนักเรียนในสภาวะที่มีความท้าทายสูง ซึ่งคุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่

เกณฑ์การคัดเลือกของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

เราออกแบบกิจกรรมการคัดเลือกต่าง ๆ เพื่อวัดคุณลักษณะเหล่านี้ และคัดเลือกผู้ที่คาดว่าจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในบริบทที่ยากลำบากได้ และเหมาะสมกับรูปแบบของโครงการที่มีรูปแบบ ระยะเวลา และวิธีการในการอบรมพัฒนาผู้เข้าร่วมที่เฉพาะเจาะจง
โดยเราให้ความสำคัญกับทั้ง 8 คุณลักษณะอย่างเท่าเทียมกัน ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกไม่ได้แปลว่าผู้สมัครคนนั้นไม่สามารถเป็นครูหรือผู้นำสังคมที่ดีได้ หากแต่ผู้สมัครคนนั้นอาจเหมาะสมกับบริบทอื่นที่ไม่ใช่บริบทการทำงานที่มีความเฉพาะเจาะจงของโครงการ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ หรือผู้สมัครอาจยังไม่สามารถสื่อสารคุณสมบัติ 8 ประการดังกล่าวของตนเองได้อย่างชัดเจนในวันคัดเลือกฯ (Assessment Center) ผู้สมัครที่ไม่ผ่านการคัดเลือกสามารถเลือก ที่จะขอรับทราบ Feedback ได้ผ่านทาง

selection@teachforthailand.org

หลังจากการประกาศผลการคัดเลือก

นอกจากนี้คุณสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการคัดเลือกได้ที่

เงื่อนไขการเข้าร่วมงานกับมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

1. ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการคัดเลือกจากมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

2. ผู้เข้าร่วมต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และไม่ต้องโทษคดีใด ๆ ที่ผิดกฎหมาย

3. ผู้เข้าร่วมต้องได้รับการฝึกอบรม (Institute) ก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนตามที่ได้รับมอบหมายโดยจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมมากกว่า 80%

4. ผู้เข้าร่วมต้องคํานึงถึงสวัสดิภาพและดูแลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน ตาม หมวด 04 สิทธิเด็กและนโยบายการคุ้มครองเด็กสิทธิเด็กและนโยบายการคุ้มครองเด็ก

5. ผู้เข้าร่วมจะปฏิบัติงานในฐานะครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellow) เป็นจำนวน 24 เดือน หรือ 2 ปี ในบริบทโรงเรียนประถมขยายโอกาส หรือโรงเรียนมัธยม

6. ผู้เข้าร่วมจะต้องเซ็นสัญญาโดยตรงกับทางโรงเรียนตามเเงื่อนไขของโรงเรียนหรือต้นสังกัดที่เข้าไป
ปฏิบัติหน้าที่การสอนในช่วงระยะเวลา 2 ปี