จะมีงานไหน
ที่คุณจะได้...

เป็น “ผู้นำ” ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน
จะมีงานไหนที่คุณ “รับผิดชอบ” อนาคตของประเทศ
จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณเกิดจาก
“ความสำเร็จของคนอื่น”

จะมีงานไหน
ที่คุณจะได้...

เป็น “ผู้นำ” ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน
จะมีงานไหนที่คุณ “รับผิดชอบ” อนาคตของประเทศ
จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณเกิดจาก
“ความสำเร็จของคนอื่น”

จะมีงานไหน
ที่คุณจะได้...

เป็น “ผู้นำ” ตั้งแต่วันแรกของการทำงาน จะมีงานไหนที่คุณ “รับผิดชอบ” อนาคตของประเทศจะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณเกิดจาก “ความสำเร็จของคนอื่น”

บทบาทหน้าที่

ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยมศึกษา ในระดับชั้นมัธยมต้นเป็นเวลาสองปีการศึกษา

สร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่มาจากชุมชนรายได้น้อย ทั้งพื้นฐานทางครอบครัวและพื้นฐานอื่น ๆ ที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน รวมถึงชุมชน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ที่เข้าไปทำงาน

เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน การฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเทอม (LDC) การแลกเปลี่ยนพื้นที่ในการเรียนรู้ทุกเดือน (Learning Circle) และโอกาสในการฝึกงานภาคฤดูร้อน

หลังสองปี เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Alumni Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในสังคมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง