ทีมงาน
ของเรา

มาจากหลากหลายสาขาความถนัด แต่สิ่งที่เราเชื่อ
เหมือนกันคือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็กไทยอีกนับร้อยสามารถ
กำหนดอนาคตของพวกเขาได้

ทีมงาน
ของเรา

มาจากหลากหลายสาขาความถนัด แต่สิ่งที่เราเชื่อ
เหมือนกันคือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม
จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็กไทยอีกนับร้อยสามารถ
กำหนดอนาคตของพวกเขาได้

ทีมงาน
ของเรา

มาจากหลากหลายสาขาความถนัด แต่สิ่งที่เราเชื่อเหมือนกันคือการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็กไทยอีกนับร้อยสามารถ กำหนดอนาคตของพวกเขาได้

คณะกรรมการมูลนิธิ

คุณสมฤกษ์ กฤษณามระ

ประธานกรรมการมูลนิธิ

ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

กรรมการ

ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์

กรรมการ

นางศุภจี สุธรรมพันธุ์

กรรมการ

นางวาทนันทน์ พีเทอร์สิค

กรรมการ

ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์

กรรมการและเหรัญญิก

คุณวิชิตพล ผลโภค

เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิ

คุณสมฤกษ์ กฤษณามระ

ประธานกรรมการมูลนิธิ

ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

กรรมการ

ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์

กรรมการ

ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์

กรรมการและเหรัญญิก

คุณวิชิตพล ผลโภค

เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ

คณะกรรมการมูลนิธิ

คุณสมฤกษ์ กฤษณามระ

ประธานกรรมการมูลนิธิ

ดร. คุรุจิต นาครทรรพ

กรรมการ

ศ.ดร. พฤทธ์ ศิริบรรณพิทักษ์

กรรมการ

ดร. โอลิเวอร์ ก็อตชัลล์

กรรมการและเหรัญญิก

คุณวิชิตพล ผลโภค

เลขานุการคณะกรรมการมูลนิธิฯ

รู้จักฝ่ายต่าง ๆ

ทีมสรรหาและคัดเลือก

ทีมสรรหาและคัดเลือกทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่เหมาะสมกับการเป็นผู้นำ รุ่นใหม่ที่ใส่ใจปัญหาสังคมมาเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยน แปลงในบทบาทครูในโรงเรียนขยายโอกาสเป็นระยะเวลา 2 ปี

ทีมฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

ทำหน้าที่ออกแบบและดำเนินการพัฒนาโครงการฝึกอบรมให้กับผู้นำการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ช่วงเตรียมความพร้อม ดูแลการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นําตลอดระยะเวลา 2 ปี และงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้นำการเปลี่ยนแปลง โรงเรียน หน่วยงานราชการ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ

ทีมเครือข่ายศิษย์เก่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ทำหน้าที่สนับสนุนงานของเครือข่ายศิษย์เก่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงหลังสิ้นสุดการทำหน้าที่ครูเป็นเวลาครบ 2 ปี โดยการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ทั้งภาคนโยบาย ภาคการศึกษา ภาคเอกชน และภาคนวัตกรรมสังคม ตลอดจนจัดเตรียมข้อมูลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เพื่อให้ศิษย์เก่าฯ สามารถนำมาปรับใช้ให้ตรงกับเป้าหมายของตนเองภายใต้วิสัยทัศน์ที่มีร่วมกันในการพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศให้มีความเสมอภาคยิ่งขึ้น

ทีมภูมิภาคสัมพันธ์

ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคให้สามารถสร้างผลกระทบต่อชุมชนอย่างยั่งยืน ผ่านการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายศิษย์เก่า หน่วยงานในพื้นที่ทั้ง ภาครัฐและเอกชน ตลอดจนทำงานร่วมกับคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการการคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ผ่าน “โครงการคัดเลือกโดยชุมชน” (ปัจจุบันกำลังพัฒนาที่ภาคเหนือ)

ทีมองค์กรสัมพันธ์

ทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทีช ฟอร์ ไทยลแนด์กับภาคส่วนต่างๆ ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ เครือข่ายโรงเรียน ไปจนถึงสื่อมวลชนให้ ตระหนักรู้ในปัญหาทางการศึกษาเพื่อแสวงหาทรัพยากรที่จำเป็นกับองค์กรและระดมกำลังในการสร้างเครือข่ายที่จะร่วมมือกับผลักดันให้การทำงานของ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นวาระการศึกษาแห่งชาติที่ยั่งยืน

ทีมปฎิบัติการและบริหารข้อมูล

ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยทางการเงินและทรัพยากรบุคคล ข้อมูล การเงิน และสวัสดิภาพของทีมงาน รวมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่จะช่วยให้เกิดวัฒนธรรม องค์กรที่ดีและสร้างสรรค์ภายใต้คุณค่าที่ยึดถือร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่วิสัยทัศน์ที่เราทุกคนเชื่อมั่น ทำหน้าที่ดำเนินงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างยั่งยืน
และมีประสิทธิภาพผ่านการชี้วัดผลกระทบที่โครงการฯ สร้างอย่างต่อเนื่อง และกลั่นกรองข้อมูลจากผลลัพธ์ที่ได้จากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดมากำหนดรอบการทำงานและ การพัฒนาโครงการด้วยข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและนำไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้จริง

ทีมงานของเรา

วัชร เดโชพลชัย

ผู้จัดการทีมบริหารข้อมูล

วิชิตพล ผลโภค

ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ศิริพร ตระกูลรังสิ

ผู้จัดการทีมปฎิบัติการ

กีรตา มุคขจี

หัวหน้าทีมสรรหาและคัดเลือก

ธนิต แคล้วโยธา

หัวหน้าฝ่ายภูมิภาค

ชุติมา สิริพรกวิน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

สุวัฒน์ หลีเหม

หัวหน้าฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

Jackson Choo

หัวหน้าทีมปฎิบัติการ
และบริหารข้อมูล

ธิษณา วาทีสาธกกิจ

ผู้จัดการฝ่ายการสื่อสาร

นันทนัช วัฒโนดร

ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือก

นิออน ประกฤติพงศ์

เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาความเป็นผู้นำ

นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่อาวุโสทีมสรรหาและคัดเลือก

ฐิตาพร สุดเจียดี

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายองค์กรสัมพันธ์

อดามาส ชมดี

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายการสื่อสารองค์กร

นพดล บุตรสาทร

เจ้าหน้าที่ทีมภูมิภาคสัมพันธ์

พัณณ์ชิตา พิริยะอารยะกูล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ

ชัยวิญญ์ สุทธิบุญ

เจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำส่วนภูมิภาค

พงศกร บุญรอด

เจ้าหน้าที่พัฒนาความเป็นผู้นำส่วนภูมิภาค

นรมน พุทธวงค์

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสนับสนุน

อารียา สีทน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและสนับสนุน

รัญชน์ สุรเนตร

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก

จักรพันธ์ สง่าสันเทียะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หากคุณกำลังมองหางานที่วัดผลความสำเร็จของคุณจากชีวิตเด็ก
คุณภาพทางการศึกษา และคุณภาพสังคมที่เปลี่ยนไป
มาร่วมมือกับเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการร่วมงานกับเรา

ทีมงานของเรา

กรวินท์ บินกรีม

เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายบุคคล

กีรตา มุคขจี

หัวหน้าทีมสรรหาและคัดเลือก

ชุติมา สิริพรกวิน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

ณัฐชนน โรจน์วัลลี

เจ้าหน้าที่ทีมสรรหา และคัดเลือก

ทวารัฐ ลูตะบุตร

ที่ปรึกษาทีมองค์กรสัมพันธ์

ธนะรัชต์ ไชยรัชต์

เจ้าหน้าที่อาวุโสพัฒนาความเป็นผู้นำ

ธนิต แคล้วโยธา

(ว่าที่) ผู้จัดการทีมภูมิภาคสัมพันธ์

นพดล บุตรสาทร

เจ้าหน้าที่ทีมภูมิภาคสัมพันธ์

นสวรรณร์ โพธิ์สุวรรณ์

เจ้าหน้าที่ทีมสรรหา และคัดเลือก

ปีกาญจนา สินวราวิวัฒน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ทีมปฎิบัติการ

พักตร์พิมล สุธรรมนัส

ที่ปรึกษาทีมปฎิบัติการ และบริหารข้อมูล

ภารดี เลิศวริทธิ์

เจ้าหน้าที่ทีมสรรหา และคัดเลือก

รณรงค์ ขันแข็ง

(ว่าที่) หัวหน้าทีมฝึกอบรม ฯ

รวงข้าว ประชุมชน

เจ้าหน้าที่พัฒนา ความเป็นผู้นำ

ลิตา ศรีพัฒนาสกุล

ผู้จัดการทีมองค์กรสัมพันธ์

วัชร เดโชพลชัย

ผู้จัดการทีมบริหารข้อมูล

วิชิตพล ผลโภค

ผู้บริหารและผู้ก่อตั้งมูลนิธิ

ศิริพร ตระกูลรังสิ

ผู้จัดการทีมปฎิบัติการ

ศุภเกียรติ ยมบุญ

ผู้จัดการทีมเครือข่ายศิษย์เก่าฯ

เหมวดี โภคสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ทีมสรรหา และคัดเลือก

อัครวุฒ ปัญเจริญ

ที่ปรึกษาทีมบริหารข้อมูล

Jackson Choo

หัวหน้าทีมทีมปฎิบัติการ และบริหารข้อมูล

หากคุณกำลังมองหางานที่วัดผลความสำเร็จของคุณจากชีวิตเด็ก คุณภาพทางการศึกษา และคุณภาพสังคมที่เปลี่ยนไป มาร่วมมือกับเราในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการร่วมงานกับเรา