สอนเพื่อประเทศไทย

วันหนึ่งในชีวิตกับโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตเด็กหลายร้อยคนกับโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำระยะเวลา 2 ปี

สมัครโครงการ
Photo by @PHICHAIKEAWVICHIT

ความท้าทาย

ปัญหาการศึกษาไทย เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ความตื่นตัวของประชาชนเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การบริหารจัดการและนโยบายการศึกษา ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งหมดล้วนเกี่ยวโยงกันที่ส่งผลทำให้เด็กไทยจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการศึกษาที่จะเปิดศักยภาพเพื่อกำหนดอนาคตที่ดีให้แก่ตัวเองและรอบข้าง

ความเหลื่อมล้ำด้านผลสัมฤทธิ์การศึกษา

นักเรียนไทยมีทักษะต่ำกว่านักเรียนกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EAP) เกือบ3 ปีการศึกษาในทุกสาขาวิชา

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ความยากจนและปัญหาสังคม

ในปี 2558 ประเทศไทยมีเด็กในวัยเรียนที่มีฐานะยากจนจำนวนกว่า 4,600,000 คน
คิดเป็น 65% ของครอบครัวไทยซึ่งไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะส่งลูกเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

การบริหารทรัพยากร
การศึกษา

56% ของห้องเรียนในโรงเรียนประถมมีจำนวนครูเฉลี่ยต่ำกว่า 1 คนต่อห้องเรียนและครู 1 คนต้องรับภาระการสอนในหลายวิชา

โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ
PHOTO BY @ADDCANDID

การส่งมอบการศึกษา

ผลการเรียนของนักเรียนจากการสอบมาตรฐานมีน้ำหนักเพียงร้อยละ 10 หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.3 ของคะแนนทั้งหมดในการประเมินการเลื่อนตำแหน่งและเงินวิทยฐานะของครู

ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย: สาเหตุและข้อเสนอแนะ, ThaiPublica

ทำไมถึงควรสอนเพื่อประเทศไทย?

หลักการทำงาน

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนไม่สามารถแก้ไขได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยคนหลายภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อน จินตนาการว่าหากเรามีเครือข่ายผู้นำที่ประกอบไปด้วยผู้พัฒนานโยบายการศึกษา ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ไปจนถึงครูและผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทั้งหมดล้วนเคยมีประสบการณ์สัมผัสกับปัญหาจริงและมีเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เด็กไทยสามารถกำหนดอนาคตที่ดีของตนเองและรอบข้าง เด็กและประเทศไทยจะไปได้ไกลขนาดไหน

สมัครโครงการ

วิธีการของเรา

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อว่าภารกิจของเราจะสำเร็จได้ เราต้องเป็นส่วนขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน

ระหว่าง 2 ปี

เราสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อไปเป็น ‘ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทายและทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชนเป็นเวลา 2 ปี  เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง

หลังจาก 2 ปี

ในระยะยาวผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อประโยชน์เด็กและเยาวชนต่อไป

ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทยไปพร้อมเรา

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@teachforthailand.org หรือสนับสนุนทีชฟอร์ไทยแลนด์ ผ่านช่องทางที่คุณสะดวกดังนี้

ร่วมงานกับเรา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง
มาร่วมงานกับเราในผ่าบทบาทเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

อยากร่วมสนับสนุน?

การสนับสนุนของทุกคนจะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาผ่านครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป