สอนเพื่อ
ประเทศไทย

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตเด็ก
หลายร้อยคน กับโครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำในระยะเวลา 2 ปี

สอนเพื่อ
ประเทศไทย

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตเด็ก
หลายร้อยคน กับโครงการพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้นำในระยะเวลา 2 ปี

สอนเพื่อ
ประเทศไทย

ครั้งหนึ่งในชีวิตกับโอกาสที่คุณจะได้เปลี่ยนชีวิตเด็กหลายร้อยคน กับโครงการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในระยะเวลา 2 ปี

ความท้าทาย

ปัญหาการศึกษาไทย เป็นหนึ่งในปัญหาที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวโยงกันระหว่างสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของนักเรียน ความตื่นตัวของประชาชนเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การบริหารจัดการ และนโยบายการศึกษา ไปจนถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งหมดล้วนเกี่ยวโยงกัน และส่งผลทำให้เด็กไทยจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการศึกษาที่จะเปิดศักยภาพเพื่อกำหนดอนาคตที่ดีให้แก่ตัวเองและรอบข้าง

เด็กไทยจำนวนไม่น้อยมีทักษะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) ในทุกวิชา (จาก PISA 2018)

สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์

ในปี 2564 ประเทศไทยมีเด็กยากจนและยากจนพิเศษรวมประมาณ 1.9 ล้านคน ถือเป็นสัดส่วนที่สูงมาก เมื่อเทียบกับเด็กทั้งหมดที่อยู่ในช่วงวัยเรียนการศึกษาภาคบังคับที่มีประมาณ 9 ล้านคน

กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.)

56% ของห้องเรียนในโรงเรียนประถม มีจำนวนครูเฉลี่ยต่ำกว่า 1 คนต่อห้องเรียน และครู 1 คน ต้องรับภาระการสอนในหลายวิชา

โครงการ PISA ประเทศไทย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ

ผลการเรียนของนักเรียนจากการสอบมาตรฐาน มีน้ำหนักเพียงร้อยละ 10 หรือคิดเป็นเพียงร้อยละ 3.3 ของคะแนนทั้งหมด ในการประเมินการเลื่อนตำแหน่ง และเงินวิทยฐานะของครู

ความล้มเหลวของระบบการประเมินผลการศึกษาไทย: สาเหตุและข้อเสนอแนะ, ThaiPublica

ทำไมถึงควรสอนเพื่อประเทศไทย?

หลักการทำงาน

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนไม่สามารถแก้ไขได้เพียงคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องอาศัยคนหลายภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนจินตนาการ ว่าหากเรามีเครือข่ายผู้นำที่ประกอบไปด้วย ผู้พัฒนานโยบายการศึกษา ผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ไปจนถึงครูและผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ทั้งหมดล้วนเคยมีประสบการณ์สัมผัสกับปัญหาจริง และมีเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เด็กไทยสามารถกำหนดอนาคตที่ดีของตนเอง รวมถึงคนรอบข้าง และประเทศไทยจะไปได้ไกลขนาดไหน

หลักการทำงาน

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนไม่สามารถแก้ไขได้เพียงคนใดคนหนึ่งแต่ต้องอาศัยคนหลายภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนจินตนาการว่าหากเรามีเครือข่ายผู้นำที่ประกอบไปด้วยผู้พัฒนานโยบายการศึกษาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ไปจนถึงครูและผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทั้งหมดล้วนเคยมีประสบการณ์สัมผัสกับปัญหาจริงและมีเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เด็กไทยสามารถกำหนดอนาคตที่ดีของตนเองและรอบข้างเด็ก และประเทศไทยจะไปได้ไกลขนาดไหน  

หลักการทำงาน

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนไม่สามารถแก้ไขได้เพียงคนใดคนหนึ่งแต่ต้องอาศัยคนหลายภาคส่วนช่วยกันขับเคลื่อนจินตนาการว่าหากเรามีเครือข่ายผู้นำที่ประกอบไปด้วยผู้พัฒนานโยบายการศึกษาผู้ประกอบการกิจการเพื่อสังคม ไปจนถึงครูและผู้อำนวยการโรงเรียนที่ทั้งหมดล้วนเคยมีประสบการณ์สัมผัสกับปัญหาจริงและมีเป้าหมายเดียวกันในการขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมเพื่อให้เด็กไทยสามารถกำหนดอนาคตที่ดีของตนเองและรอบข้างเด็ก และประเทศไทยจะไปได้ไกลขนาดไหน  

วิธีการของเรา

"สร้างผู้นำ ผ่านการเป็นครู"

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อว่า ภารกิจของเราจะสำเร็จได้ เราต้องเป็นส่วนขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน

ระหว่าง 2 ปี

เราสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อไปเป็น ‘ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง’ ในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทาย และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชนเป็นเวลา 2 ปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้างได้

หลังจาก 2 ปี

ในระยะยาว ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะได้รับประสบการณ์ที่ทำให้พวกเขามุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงสังคม เพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนต่อไป

ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทย
ไปพร้อมเรา

สมัครโครงการ

มาร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยมือของคุณเอง ผ่านหนึ่งในประสบการณ์ที่ท้าทายที่สุด ตลอด 2 ปีของการทำงาน

ร่วมงานกับเรา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง มาร่วมงานกับเราผ่านบทบาทเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

อยากร่วมสนับสนุน?

การสนับสนุนของทุกคน จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วย พัฒนาการศึกษาผ่านครูผู้นำ การเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@teachforthailand.org หรือสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ผ่านช่องทางที่คุณสะดวก ดังนี้

ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทย
ไปพร้อมเรา

สมัครโครงการ

มาร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยมือของคุณเอง ผ่านหนึ่งในประสบการณ์ที่ท้าทายที่สุด ตลอด 2 ปีของการทำงาน

ร่วมงานกับเรา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง มาร่วมงานกับเราผ่านบทบาทเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

อยากร่วมสนับสนุน?

การสนับสนุนของทุกคน จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วย พัฒนาการศึกษาผ่านครูผู้นำ การเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@teachforthailand.org
หรือสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ผ่านช่องทางที่คุณสะดวก ดังนี้

ร่วมสร้างอนาคตเด็กไทย
ไปพร้อมเรา

สมัครโครงการ

มาร่วมผลักดันการเปลี่ยนแปลงด้วยมือของคุณเอง ผ่านหนึ่งในประสบการณ์ที่ท้าทายที่สุด ตลอด 2 ปีของการทำงาน

ร่วมงานกับเรา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเอง มาร่วมงานกับเราผ่านบทบาทเหล่านี้ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน

อยากร่วมสนับสนุน?

การสนับสนุนของทุกคน จะเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วย พัฒนาการศึกษาผ่านครูผู้นำ การเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป

ติดต่อสอบถาม

ติดต่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ info@teachforthailand.org หรือสนับสนุนทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ผ่านช่องทางที่คุณสะดวก ดังนี้

ลงทะเบียนรับข่าวสารจาก Teach For Thailand