photo by @ ADDCANDID
ร่วมสนับสนุนเรา

'เด็ก' คืออนาคตของชาติ

การศึกษาที่มีคุณภาพต้องการผู้นำที่ดีในห้องเรียน วันนี้คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ประเทศไทยผ่านการสนับสนุนมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

ต้องการบริจาค
photo by @ADDCANDID

ความช่วยเหลือของท่านจะเป็นกำลังสำคัญ
ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาและภารกิจการทำงานของ
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงดำเนินต่อไป

ความร่วมมือระหว่างองค์กร

องค์กรพันธมิตร สามารถจัดกิจกรรมความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักเรียน และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

คุณครูรับเชิญ

ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในสาขาวิชาที่องค์กรของท่านเชี่ยวชาญ อาทิ การเงินการธนาคาร การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาทักษะต่างๆ ฯลฯ ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ความรู้แก่เด็กๆ และเหนือสิ่งอื่นใดคือได้มอบแรงบันดาลใจ และเปิดโลกแห่งความเป็นไปได้สู่เส้นทางอาชีพในอนาคตของพวกเขา

เวิร์กช็อปศึกษาดูงาน

เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนที่ร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลกของการทำงานจริงที่องค์กรของท่าน และตระหนักถึงความสำคัญของทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ร่วมสร้างครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่เพียบพร้อมทั้งความรู้ ทักษะ ความเป็นผู้นำและคุณธรรม ผ่านการเป็น “ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของท่านช่วยติดอาวุธทางปัญญาและคุณธรรมให้แก่ทรัพยากรล้ำค่าของประเทศชาติต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

ร่วมออกแบบกิจกรรมที่มีรูปแบบเหมาะสมกับองค์กรของท่านที่สุด เช่น กิจกรรมส่งแรงบันดาลใจผ่านจดหมาย (Pen Pal) ฯลฯ