Stories from the ground

การยึดมั่นพันธกิจ ดำเนินการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ คุณสมบัติหลักของครูผู้นำฯ เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาให้สัมฤทธิ์ผลอย่างยั่งยืน

March 24, 2021

           จากพันธกิจ "การขับเคลื่อนการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เด็กไทยสามารถกำหนดอนาคตที่ดีของตนเองและรอบข้าง" ที่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand ต่างยึดมั่นเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน แม้ระหว่างทางอาจต้องพบกับความยากลำบาก แต่ด้วยความเพียรพยายามของครูผู้นำฯ จึงทำให้ชื่อโรงเรียนขนาดเล็กอย่าง โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม จังหวัดนครปฐม ติดโผรับรางวัลการแข่งขันต่างๆ รวมถึงผลการประเมินที่สะท้อนพัฒนาการด้านวิชาการที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับผลตอบรับด้านทัศนคติจากนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด

           “หลังจากที่เราเข้าไปเรียนรู้บริบท ทั้งของนักเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียน ชุมชนในเทอมแรก เราก็เริ่มสร้างเป้าหมายว่า สองปีที่เราอยู่ที่นี่อยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง โดยเริ่มต้นเราได้พยายามทดลองสร้างความเป็นไปได้ในห้องเรียนรูปแบบใหม่ๆ อาทิ ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน ประยุกต์เนื้อหาจากบทเรียนกับเรื่องของอาชีพ อย่างกิจกรรม คณิตศาสตร์กับการเลือกตั้ง ซึ่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมา มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา เราจึงได้นำกติกาการเลือกตั้งมาอธิบายในเชิงเนื้อหาทางคณิตศาสตร์ พร้อมทั้งแนะนำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง เช่น นักรณรงค์ นักการเมืองนักวางผังเมือง นักวางแผนการเลือกตั้ง

            นอกจากการประยุกต์เนื้อหาบทเรียนกับเรื่องของอาชีพแล้ว เรายังทำกิจกรรม Gallery Scienec Wall ซึ่งเป็นกิจกรรมรูปแบบกลุ่มที่ให้นักเรียนศึกษาระบบในร่างกายด้วยตัวเอง และระดมความคิดกับเพื่อนๆ เพื่อทำสรุป โดยให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอ เสมือนเป็นงานแกลเลอรีของตัวเอง ทั้งยังให้นักเรียนสะท้อนความรู้ของตัวเองว่าอาชีพใดที่ต้องนำความรู้เรื่องใดไปใช้บ้าง

            นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม English Youtuber ที่เน้นให้นักเรียนได้ทำงานเป็นทีม โดยเด็กที่เก่งภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะได้ทบทวนคำศัพท์ในกิจกรรมนี้ ส่วนเด็กที่ไม่ค่อยคล่องคำศัพท์จะได้ทบทวนตัวสะกดและฝึกเขียน โดยที่ครูไม่ต้องประกบเป็นรายคน ซึ่งเด็กที่อ่อนกว่าหรือมีปัญหาการเรียนรู้ สามารถทบทวนคำศัพท์ด้วยรูปภาพที่พวกเขาวาดเองและจากที่เพื่อนช่วยเหลือได้”

              “ครูปู-สุวรรณา จำแนกวงษ์” ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 6 เริ่มต้นไล่เรียงวิธีการทำงาน โดยยังมีเพื่อนร่วมรุ่นอีก 2 คน คือ “ครูฟลุ๊ค-จิราวุฒิ จิตจักร” และ “ครูอู๋-จุฑามณี จีนแส” ร่วมทีมด้วย ซึ่งผลการประเมินพบว่า คะแนนวิชาการ คณิตศาสตร์ อังกฤษ เพิ่มขึ้น คะแนนบุคลิกภาพ Growth Mindset, Collaboration และ Agency เพิ่มขึ้นในขณะที่ผลการประเมินพบว่า Grit, Awareness และ Critical Thinking ลดลง

           เมื่อพบว่าผลการประเมินในส่วนของ Grit คือความทรหด, Awareness การตระหนักรู้ และ Critical Thinking การคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบของเด็กนักเรียนลดลงในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2563 ครูผู้นำฯ รุ่น 6 ทั้ง 3 คน จึงมีเป้าหมายให้นักเรียนได้พัฒนาในส่วนนี้

           “เราตั้งใจจัดกิจกรรมในการพัฒนานักเรียนเพื่อให้พวกเขาได้ค้นพบศักยภาพของตัวเอง เช่น การส่งเสริมให้แข่งขันประกวดในเวทีต่างๆ การจัดกิจกรรมค้นหาอาชีพที่ตนเองสนใจ และยังได้มีการสร้างเพจที่ใช้ชื่อว่า Career ผัด ขึ้นมาเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอเรื่องของทักษะอาชีพยุคใหม่ โดยเราไม่ได้ทำงานกันเฉพาะภายในโรงเรียนโพรงมะเดื่อฯ อย่างเดียวเท่านั้น แต่ร่วมกับโรงเรียนอื่นๆ ในจังนครปฐมที่มีครูผู้นำฯ ของ Teach For Thailand ปฏิบัติหน้าที่อยู่ และเรายังได้สร้างความสัมพันธ์กับครูในโรงเรียน ชุมชนที่มีวัดเป็นศูนย์กลาง

         นอกจากผลการประเมินที่เห็นเป็นรูปธรรมแล้ว ผลการตอบรับจากนักเรียนที่เห็นได้ชัดจากการที่เราใช้เวลาร่วมกันคือ เขามีความเปลี่ยนแปลงด้านทัศนคติที่ดีขึ้น มีความกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเรามากขึ้น มีความตระหนักรู้ในเรื่องของการเลือกใช้คำพูดได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะมากขึ้น และจากการที่ได้ส่งเสริมผลักดันให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการแข่งขันเข้าประกวดในรายการต่างๆ เมื่อเขาได้รับรางวัล ซึ่งแม้จะเป็นรางวัลที่สาม แต่โรงเรียนที่ได้ที่หนึ่งและสองเป็นโรงเรียนใหญ่ประจำจังหวัด ส่วนนี้ช่วยสร้างความมั่นใจให้เขาเห็นถึงศักยภาพของตัวเองได้มากขึ้น

         ในส่วนของครูในโรงเรียนเองก็เห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น จากที่บางคนเคยมีทัศนคติในเชิงลบกับนักเรียนเมื่อเห็นว่านักเรียนสามารถแสดงศักยภาพของตัวเองได้ จึงรู้สึกมีความภูมิใจในนักเรียนของตัวเองมากขึ้น และหลังจากที่เราได้นำเสนอสิ่งที่เราตั้งใจจะทำระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจการเป็นครูผู้นำฯ อยู่ที่นี่กับผู้อำนวยการโรงเรียน ทำให้ได้รู้ว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนกับ Teach For Thailand มีความสอดคล้องกัน”

           ทั้งหมดที่ครูปูเล่าถึงกิจกรรมการดำเนินการต่างๆ ที่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงฯ ได้ร่วมกันทำขึ้นมานั้นเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมสามารถค้นหาความถนัดและสร้างศักยภาพของตัวเอง ผ่านการทำเวิร์คช็อปซึ่งจัดโดยครูในโรงเรียนหรือคนในชุมชน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่เขาต้องการมากขึ้น ครูในโรงเรียนได้เข้าใจในตัวนักเรียนมากขึ้น ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับโรงเรียน ซึ่งเหล่านี้จะช่วยสานต่อสิ่งที่ครูผู้นำฯ ได้เริ่มต้นไว้ให้เกิดความยั่งยืนต่อไปได้        

       “ได้เห็นความตั้งใจของครู Teach For Thailand ในการทำงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม รวมถึงรับทราบว่าครูผู้นำฯ ทำอะไรบ้างและมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักเรียนอย่างไรในภาคเรียนหน้า เมื่อมีการประชุมครู ผู้อำนวยการจะนำแนวคิดช่วยขยายผลขับเคลื่อนคู่ขนานไปกับการทำงานของครูผู้นำฯ ต่อไป ขอบคุณครู Teach For Thailand ที่มาช่วยทำให้นักเรียนกล้าแสดงออก โดยให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ในภาคเรียนที่ผ่านมาจนสามารถได้รับรางวัลจากการแข่งขันในโรงเรียนขนาดใหญ่ได้”

           เสียงชื่นชมของผู้อำนวยการโรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคมที่ส่งตรงถึงครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของTeach For Thailand อันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของพันธกิจในการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี