เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า

Change Their Future, Change Yours #3

ครูมายด์ (ปภัสรินทร์ อนันต์ศิระบวร)

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอนวิชาคณิตศาสตร์ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 โรงเรียนบ้านสบเตี๊ยะ จังหวัดเชียงใหม่