The Change Maker Stories: ครูตัสกีน

March 30, 2021

      เพราะเราเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดลงหลังจากโครงการจบ แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการของTeach For Thailand จนครบ 2 ปี ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทุกคนก็เปรียบเสมือนต้นกล้าที่พร้อมจะงอกงามและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปในวงกว้าง

      The Change Maker Stories เป็นบันทึกเรื่องราวของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอนนักเรียนมาเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงต่อไปในวงกว้างในภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียน

     The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูตัสกีน เหล็มหนู(กีน) อดีตครูผู้นําการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 3 ซึ่งปัจจุบันมีตำแหน่งเป็น Field Facilitator หรือกระบวนกร ของมูลนิธิ Right To Play

     มูลนิธิ Right To Playเป็นมูลนิธิที่สนับสนุนให้เด็กได้พัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเล่น โดยเชื่อมั่นว่า

“เด็กทุกคนควรได้รับสิทธิในการเล่นเท่าเทียมกัน”

ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะเป็นใคร อยู่ที่ไหน ทั้งในชุมชนแออัด ค่ายผู้ลี้ภัย หรือสถานพินิจ

     หลังจากที่ครูตัสกีนเข้าร่วมโครงการกับ Teach For Thailand ก็เกิดแรงบันดาลใจในการทำงานด้านเด็กทำให้ได้ร่วมงานกับ มูลนิธิ Right To Playโดยงานในตำแหน่งของครูตัสกีนมีหน้าที่ดูแลเด็กและเยาวชนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งอาจจะอยู่ในสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรม

      ขั้นตอนการทำงานเริ่มจากการเข้าไปศึกษาความต้องการของเด็กในสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกอบรม แล้วนำกลับมาออกแบบกระบวนการ และกิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะชีวิตจากนั้นจึงนำไปปรับใช้และเก็บข้อมูลดูผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น

      ประสบการณ์การเป็นครูในโครงการ Teach For Thailand ช่วยให้การทำงานในฐานะ กระบวนกร มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะทำให้มีความเข้าใจเด็ก วางแผนการทำงานเป็น ออกแบบกระบวนการเพื่อให้เหมาะกับการทำงานร่วมกับคนหลายกลุ่มได้

         “เราสามารถเป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนสังคมให้ดีขึ้นได้”

นี่คือความมุ่งมั่นของครูตัสกีนในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อไป