The Change Maker Stories: ครูทราย

April 18, 2021

     เพราะเราเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงไม่ได้หยุดลงหลังจากโครงการจบ แต่เมื่อเข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของTeach For Thailand จนครบ 2 ปี ครูผู้นำทุกคนก็เปรียบเสมือนต้นกล้าที่พร้อมจะงอกงามและสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปในวงกว้าง The Change Maker Stories เป็นบันทึกเรื่องราวของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ใช้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการสอนนักเรียน มาเป็นแรงบันดาลใจและสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้สังคมในภาคส่วนต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโรงเรียน

     The Change Maker Stories ตอนนี้ ขอนำเสนอเรื่องราวของ ครูณัฐฐาพร พรหมแสง (ทราย) อดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 1 ซึ่งปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท ทรูคอร์เปอเรชั่น ในส่วนของมูลนิธิ
ที่สนับสนุนด้านการศึกษา

     ครูทรายเล่าว่า ความประทับใจในการได้เคยเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง คือ ประสบการณ์ที่ได้สอนนักเรียนที่เป็นเด็กพิเศษ ซึ่งถูกเพื่อนๆ ในห้องเรียนแกล้งในตอนแรก แต่ครูทรายก็สามารถดึงความสามารถของนักเรียนออกมาได้ ทำให้เพื่อนๆ ยอมรับและเลิกแกล้งในที่สุด

     ปัจจุบัน ครูทรายมีหน้าที่ดูแลและจัดทำโครงการให้มูลนิธิ 3 มูลนิธิ คือ

1.      มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connext ED ซึ่งมีพันธกิจคล้าย Teach For Thailand ในการส่งพนักงานไปเป็นครูที่โรงเรียนในชนบท เพื่อร่วมวางแผนพัฒนาโรงเรียนกับผู้อำนวยการโรงเรียน และนำเสนอต่อมูลนิธิ

2.      มูลนิธิปลูกปัญญา มีพันธกิจในการสนับสนุนองค์ความรู้ เพื่อเปิดโอกาสให้ทั้งผู้เรียนและโรงเรียน ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร สาระเพื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่ทัดเทียมกันทั่วประเทศ

3.      มูลนิธิศุภชัย-บุษดี เจียรวนนท์ เป็นมูลนิธิส่วนบุคคลที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน

    ปัจจุบัน มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา Connext ED กำลังดำเนินการเพื่อเปิดเป็น Crowd Funding เพื่อเพิ่มโอกาสให้หลายภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางการศึกษา และเปิดโอกาสให้มีจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมากขึ้น

     นอกจากนี้ ครูทรายยังทำหน้าที่ผึกอบรมบุคลากรที่มีความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเข้าร่วม
โครงการ ICT Talent หรือผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมจะถูกส่งไปดูแล และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาในโรงเรียนกว่าหนึ่งพันแห่งทั่วประเทศ โดยบุคลากรหนึ่งท่านจะรับผิดชอบโรงเรียน 5 โรงเรียน

     ครูทรายยอมรับว่า ประสบการณ์ที่ได้จากระยะเวลา 2 ปี ในการเป็นครูผู้นำช่วยให้เข้าใจปัญหาในโรงเรียนและระบบการศึกษาไทย เมื่อ
ผู้เข้าร่วมโครงการมาขอคำปรึกษาก็สามารถแนะนำได้ตรงจุด

“เราทำหน้าที่ในส่วนของเราให้ดีที่สุด ช่วยกันเสนอปัญหา ช่วยกันลงมือทำ
ถ้าทุกคนตั้งใจลงมือทำ ไม่ว่าอีก 5 ปี 10 ปี หรือ 20 ปี มันจะเปลี่ยนได้
ถ้าทุกคนตั้งใจและทำให้ดี เพื่ออนาคตของลูกหลานเราต่อไป"