PHOTO BY @PHICHAIKEAWVICHIT
โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

โรงเรียนและ
วิชาที่สอน

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีแนวทางในการคัดเลือกโรงเรียนและเลือกวิชาที่สอน โดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียนของเราได้รับประโยชน์สูงสุด

สมัครโครงการ
PHOTO BY @ ADDCANDID

โรงเรียนที่สอน

เนื่องด้วยโรงเรียนในเครือข่ายของเรามักเป็นโรงเรียนที่มีความต้องการที่แตกต่างกันไปทั้งสภาพแวดล้อม โรงเรียน การขาดแคลนครูในรายวิชา วัฒนธรรมภายในโรงเรียน ฯลฯ ทางองค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทางานร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในการจัดสรรผู้เข้าร่วม โครงการฯ ไปยังโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของโรงเรียน ชุมชนรอบข้าง และเด็กนักเรียน

ผู้สมัครเข้าโครงการสามารถเลือกกลุ่มจังหวัดที่ตนเองต้องการทำงานในใบสมัคร และจะทราบกลุ่มจังหวัดที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากผ่าน กระบวนการสัมภาษณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการตอบตกลงเข้าร่วมโครงการฯ

หลังจากตอบรับเข้าร่วมโครงการฯแล้ว ทางโครงการฯ จะเริ่มทำงานร่วมกันกับโรงเรียนเพื่อจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการไปตามโรงเรียนต่างๆ ตามความเหมาะสม โดยจะนำความประสงค์ของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจ ในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่อย่างน้อย 2 คน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ ได้เปิดในจังหวัดต่อไปนี้

 • กรุงเทพมหานคร
 • นครปฐม
 • ลพบุรี
 • กาญจนบุรี
 • นครสวรรค์
 • ปราจีนบุรี
 • ระยอง
 • ชลบุรี
 • ขอนแก่น
 • กาฬสินธุ์
 • น่าน
 • เชียงใหม่
 • เชียงราย

วิชาที่สอน

เราสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสอนในวิชาที่ใกล้เคียงกับวิชาที่ตนเองศึกษามา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอธิบายถึงเนื้อหาของวิชา ดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ)

สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาในสายดังกล่าว หรือต้องการสอนในวิชาอื่นที่ตนเองไม่ได้ศึกษามาโดยตรง ทางโครงการฯ จะมีการจัดการทดสอบความรู้ รายวิชา (Subject Knowledge Test) เพื่อทดสอบความเข้าใจในรายวิชาดังกล่าว ภายหลังผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกระบวนการสัมภาษณ์ เรียบร้อยแล้ว

ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความจำนงในรายวิชาที่ตนเองต้องการสอนได้ในใบสมัคร โดยทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดสรรรายวิชาให้กับผู้เข้า ร่วมโครงการฯ ตามความเหมาะสม และตามความต้องการของโรงเรียน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ กำลังรับสมัครผู้ที่สนใจสอนในวิชาต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์

ภาษาอังกฤษ

คณิตศาสตร์