กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

เวทีเสวนาเพื่อสนับสนุนการทำงานของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงท่ามกลางสถานการณ์โควิด

July 18, 2021

        ผ่านไปแล้วกว่า 1 ปี แต่สถานการณ์โควิดก็ยังไม่คลี่คลายและส่งผลกระทบต่อระบบการศึกษาไทยอย่างรุนแรง มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จึงจัดเวทีเสวนาเพื่อหาแนวทางสนับสนุนการทำงานของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ท่ามกลางสถานการณ์โควิดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง และร่วมหาแนวทางการแก้ปัญหา

        เวทีนี้จัดขึ้นออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน โดยมี คุณวิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง มูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นประธานในเวทีเสวนา และผู้เข้าร่วมเสวนา คือ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่น 6 & 7 และตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรเครือข่ายด้านการศึกษา ได้แก่มูลนิธิ Teach For All กระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิยุวพัฒน์ มูลนิธิใจกระทิง และ Bain & Company

        ในระหว่างการเสวนา ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เล่าถึงสถานการณ์ ณโรงเรียนที่สอนอยู่ โดยส่วนใหญ่ครูผู้นำฯ เกือบทุกท่านต้องเปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนออนไลน์ และต้องเผชิญกับปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือ มีเด็กจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ได้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ กันโดยแบ่งได้เป็น 3 สาเหตุใหญ่ คือ

1.     ความไม่พร้อมทางอุปกรณ์ เช่น สัญญาณทางอินเตอร์เน็ตไม่ดี ไม่มีอุปกรณ์เพื่อใช้เรียนออนไลน์ อุปกรณ์ที่ใช้ไม่มีประสิทธิภาพ

2.     ความไม่พร้อมในการเข้าเรียนของเด็ก เช่น ผู้ปกครองไม่เข้าใจว่าเด็กต้องเข้าเรียน เด็กไม่มีวินัยหรือไม่มีสมาธิในการเรียนเนื่องจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวย

3.     การขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยี เช่น ผู้ปกครองและนักเรียนใช้ระบบต่างๆ ในการเรียนออนไลน์ไม่เป็น ครูผู้สอนแต่ละคนใช้แพลตฟอร์มในการสอนที่แตกต่างกัน

        นอกจากนี้สถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังส่งผลกระทบต่อครอบครัวหลายครอบครัวนักเรียนหลายคนต้องหลุดออกจากระบบการศึกษา เพราะต้องช่วยผู้ปกครองหารายได้

 

        จากปัญหาเหล่านี้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาและขอสนับสนุนความช่วยเหลือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

1.     ขอสนับสนุนอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอน และระบบที่ใช้ในการเรียนการสอน เช่น จัดหาซิมการ์ดและอุปกรณ์เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้เรียนหนังสือ จัดหาระบบที่ช่วยให้การสอนมีประสิทธิภาพให้ครูผู้สอน เช่น ระบบ Zoom Pro

2.     สำหรับโรงเรียนที่ต้องให้ครูไปเซ็นชื่อและทำงานที่โรงเรียน ขอให้เปลี่ยนเป็นการทำงานจากที่บ้านเพื่อความปลอดภัยของครูผู้สอน

3.     ปรับเปลี่ยนแนวทางการสอนและการวัดการประเมินผล ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนออนไลน์ยิ่งขึ้น เช่น ไม่ควรมีการเรียนชดเชยวันเสาร์ ควรปรับเปลี่ยนระยะเวลาแต่ละคาบเรียนให้สั้นลง เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนมากขึ้น ปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดทางการศึกษา

4.     จัดการประชุมร่วมกับผู้ปกครองเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนออนไลน์

        เจ้าหน้าที่ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และ ตัวแทนจากหน่วยงาน และองค์กรเครือข่ายด้านการศึกษา ได้ร่วมรับฟังปัญหาดังกล่าวและให้กำลังใจครูผู้นำการเปลยี่นแปลงทุกท่าน ในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักเรียนในด้านจิตใจเพื่อปรับตัวในการเรียนออนไลน์ พร้อมทั้งนำแนวทางที่ได้จากการเสวนาในครั้งนี้ไปพิจารณาความเป็นไปได้ในการให้ความสนับสนุนช่วยเหลือต่อไป