กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Partnership

สามองค์กรในเครือข่าย Teach For All ได้รับทุนสนับสนุนจาก SC Johnson เพื่อร่วมขับเคลื่อนการศึกษา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19

April 13, 2021

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ก่อให้เกิดการดิสรัปชั่น (Disruption) ครั้งใหญ่หลวงในแวดวงการศึกษาโลก การงดการเรียนการสอนในโรงเรียนทั่วโลกยิ่งเผยให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมทางการศึกษา การขาดความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอนทางไกลและความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัล เพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าว องค์กร SC Johnson และ Teach For All ทั้งสามแห่งจึงร่วมมือกันผลักดันให้เด็กนักเรียนในภูมิภาคได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียม เพื่อลดช่องว่างและพัฒนาการศึกษาเรียนรู้ของเด็กๆ ท่ามกลางความยากลำบากของสถานการณ์โควิด-19

“การเป็นพันธมิตรในครั้งนี้เป็นโอกาสในการช่วยส่งเสริมให้ชุมชนที่ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงอนาคตที่ดีกว่าทางเศรษฐกิจ และการเลื่อนชั้นทางสังคม (Social Mobility) ผ่านเครือข่ายและความเชี่ยวชาญขององค์กร Teach For All” Alan VanderMolen, Senior Vice President และ Chief Communications Officer แห่ง SC Johnson กล่าว “เพราะการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กทุกคน และองค์กรของเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสในครั้งนี้”

 

ความร่วมมือระหว่าง SC Johnson กับ Teach For the Philippines (TFP), Teach For Malaysia (TFM) และ Teach For Thailand (TFT) มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดหาทรัพยากรมาสนับสนุนความต่อเนื่องในการดำเนินงานของโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในชุมชนที่มีรายได้ระดับกลางไปจนถึงรายได้ต่ำ ทั้งนี้ องค์กรอิสระทั้งสามแห่งได้ดำเนินการคัดสรร อบรม และมอบหมายให้ครูในโครงการ  “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” โครงการความริเริ่มอันดีงามและมีมาตรฐานสูงนี้ ได้เข้าไปทำงานในระบบการศึกษาของประเทศของตน เพื่อก่อร่างสร้างเครือข่ายศิษย์เก่าอันทรงพลัง ซึ่งจะสร้างชาติให้รุดหน้าต่อไปผ่านการปฏิรูปการศึกษา

 

Teach For Thailand

 

TFT คือพลังเบื้องหลังเครือข่ายผู้นำ ผู้มุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างสรรค์โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันของเด็กไทย พวกเขาคัดสรรและพัฒนา “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่เข้าไปสอนในโรงเรียนที่มีความท้าทายทางเศรษฐกิจ โดยร่วมมือกับชุมชนแวดล้อมเป็นเวลาสองปี เพื่อให้เด็กๆ ได้รับการศึกษา ซึ่งจะส่งเสริมให้พวกเขากำหนดเส้นทางชีวิตที่ดีกว่าของตนเองและสังคมโดยรอบได้

 

“ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ขอขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุนของ SC Johnson สถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและผลกระทบที่ตามมาของ COVID-19 ส่งผลให้เด็กๆ ในประเทศไทยเสี่ยงที่จะขาดโอกาสทางการศึกษามากขึ้น การเป็นพันธมิตรกับ SC Johnson จึงสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการคัดสรรและพัฒนาครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เด็กๆ ในชุมชนที่ด้อยโอกาสไเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพตามที่พวกเขาพึงได้รับ” วิชิตพล ผลโภค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Teach For Thailand กล่าว

 

การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่าง TFT และ SC Johnson ช่วยสนับสนุนด้านการคัดสรรครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงศักยภาพสูง ผู้ที่จะเข้าไปพัฒนาทั้งทักษะทางวิชาการและทักษะชีวิตของเด็กๆ นอกจากนี้ในระยะยาว มูลนิธิฯ ยังมุ่งมั่นสร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งกับผู้นำในโรงเรียนและสมาชิกในชุมชนที่ TFT เข้าไปปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสรรค์ความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน ด้านการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน

 

Teach For the Philippines

 

TFP ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับลักษณะการสอนแบบต่างๆ โดยคำนึงถึงบริบทของครอบครัวนักเรียนและความยากลำบากในการเข้าถึงการเรียนการสอนในฟิลิปปินส์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ TFP ตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานในโรงเรียนรัฐอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีด้านการส่งเสริมการรู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ (Functional Literacy Program) ซึ่งเน้นทักษะการอ่านและคณิตศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย เช่นเดียวกับโครงการ BatangBayani (วีรบุรุษตัวน้อย) ซึ่งส่งเสริมด้านทักษะชีวิต โดยมุ่งเน้นทั้งการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียน ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครองในการส่งเสริมการศึกษาของบุตรหลาน ทั้งสองโครงการนี้จะมีครูที่ผ่านการฝึกอบรมของ TFP เป็นผู้ดำเนินโครงการแบบทางไกล

 

การจับมือเป็นพันธมิตรระหว่าง TFP และ SC Johnson ได้ช่วยพัฒนาเด็กนักเรียนในโครงการส่งเสริมการรู้หนังสือแบบเบ็ดเสร็จ (Functional Literacy Program) จำนวน 600 ราย รวมทั้งเด็กนักเรียนในโครงการส่งเสริมทักษะชีวิต (Batang Bayani) จำนวน 300 ราย และผู้ปกครองอีก 100 ราย ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือมีภูมิหลังที่ไม่เอื้ออำนวย โดยโครงการฯ จะนำทุนสนับสนุนจาก SC Johnson ไปใช้เพื่อพัฒนาและผลิตสื่อการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอน บริบทของผู้เรียน การเข้าถึงทรัพยากรและแพลทฟอร์มการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับผู้ปกครอง ในฐานะครูประจำบ้านท่ามกลางสถานการณ์โควิดเช่นนี้

 

“การสนับสนุนของ SC Johnson ช่วยขับเคลื่อนโครงการของเราให้สร้างประโยชน์ทั้งต่อเด็กนักเรียน ผู้ปกครองและครูในโรงเรียนรัฐ ผู้มุ่งมั่นถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่เด็กๆ แม้ต้องเผชิญความท้าทายของระบบการศึกษาภาครัฐในประเทศฟิลิปปินส์” Clarissa Isabelle Delgado ประธานเจ้าหน้าที่บริการ Teach For the Philippines กล่าว “TFP มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีพันธมิตรเช่น SC Johnson องค์กรที่เชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากแก้วแห่งการพัฒนาสังคม และวางใจให้ TFP ขับเคลื่อนการศึกษาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง แม้ต้องเผชิญสถานการณ์ที่ยากลำบากในปัจจุบัน”

 

Teach For Malaysia

 

การเป็นพันธมิตรกันระหว่าง SC Johnson และ TFM ช่วยผลักดันภารกิจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมโอกาสของเด็กนักเรียนในชุมชน  B40 ประเทศมาเลเซีย โดย TFM ตั้งเป้าหมายที่จะสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กนักเรียนในโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Fellowship Program) จำนวน 300 ราย และผ่านสื่อการเรียนรู้สะเต็มศึกษาที่บ้าน (STEM home learning kit) อีก 500 ราย นอกจากนี้ SC Johnson ยังร่วมสนับสนุนด้านการจัดหาสื่อการเรียนรู้ศาสตร์ STEM ด้วยตนเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้นักเรียนเข้าใจหลักการของวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ได้แบบไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต สื่อเหล่านี้จัดทำในลักษณะสองภาษาเพื่อให้เหมาะสมกับปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) อาทิ อายุ เพศ การศึกษา สถานทางเศรษฐกิจและสังคม ฯลฯ ที่แตกต่างกันไปของเด็กนักเรียนแต่ละคน

 

“ปัญหาที่เราร่วมกันแก้ไขในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่า การต่อสู้เพื่อผลักดันความเท่าเทียมทางการศึกษายังคงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องอาศัยแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน” Chan Soon Seng ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Teach For Malaysia กล่าว “การเข้าถึงเด็กนักเรียนหลายร้อยคนในชุมชนที่ขาดโอกาส และการสานพลังเพื่อร่วมกันสร้างผลลัพธ์ (collective Impact) ผ่านโครงการเหล่านี้จะช่วยเบิกทางสู่การพัฒนาโอกาสทางการศึกษาในมาเลเซีย”

 

 

เกี่ยวกับ SC Johnson

SC Johnson คือบริษัทครอบครัวที่ทุ่มเทเพื่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ความเป็นองค์กรที่ดีเลิศ และการยึดมั่นในพันธสัญญาระยะยาวด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของทุกแห่งที่บริษัทเข้าไปดำเนินงาน SC Johnson มีสำนักงานใหญ่อยู่ในสหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน ผลิตภัณฑ์เพื่อการจัดเก็บในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์น้ำหอมปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงหรือสัตว์รบกวน ผลิตภัณฑ์ดูแลรองเท้า และผลิตภัณฑ์พิเศษอื่นๆ แบรนด์ในเครือ SC Johnson ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาและนานาประเทศ ได้แก่ GLADE®, KIWI®, OFF!®, PLEDGE®, RAID®, SCRUBBING BUBBLES®, SHOUT®, WINDEX® และ ZIPLOC® แบรนด์ในเครือ SC Johnson ซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์นอกสหรัฐอเมริกา ได้แก่ LYSOFORM®, AUTAN®, BAYGON®, BRISE®, KABIKILLER®, KLEAR®, MR MUSCLE® และ RIDSECT® บริษัท SC Johnson ก่อตั้งมายาวนานถึง 135  ปี สร้างยอดขายได้สูงถึงหนึ่งหมื่นล้านเหรียญสหรัฐ (3.2 แสนล้านบาท โดยประมาณ) โดยมีพนักงานทั่วโลกประมาณ 13,000 คน และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในทุกประเทศทั่วโลก www.scjohnson.com