ขยะพลาสติกเป็นหนึ่งในปัญหามลพิษใหญ่ของโลกเพราะขยะพลาสติกนั้นจะต้องใช้เวลามากถึง 450 ปีในการย่อยสลายและการย่อยสลายของขยะพลาสติกนั้นมีผลโดยตรงกับการผลิตก๊าซเรือนกระจกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนจากการที่ชั้นบรรยากาศของโลกถูกทำลายทำให้โลกมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น ทำให้เกิดพายุ น้ำท่วม ภัยแล้งและยังทำลายระบบนิเวศน์ทั้งบนบกและในน้ำอีกด้วย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าการลดปริมาณขยะพลาสติกจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยตรงที่ต้นเหตุ

       บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด(มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว และเชื่อว่าการแก้ปัญหาเรื่องของขยะพลาสติกนี้ควรเริ่มปลูกฝังให้กับเยาวชนของชาติบริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน) จึงได้ร่วมมือกับมูลนิธิ ทีช ฟอร์ไทยแลนด์ สร้างความตระหนักรู้เรื่องการจัดการขยะพลาสติกให้กับนักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายของมูลนิธิทีชฟอร์ ไทยแลนด์ที่กระจายอยู่ใน 13 จังหวัดของประเทศไทยภายใต้โครงการ ‘Say Yes to Less Plastic’  โดยกิจกรรมนี้มีนักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมส่งผลงานแนวความคิดในการรณรงค์การลดการใช้ขยะพลาสติกในโรงเรียน เพื่อชิงทุนสนับสนุนโครงการพร้อมทุนการศึกษาและโอกาสในการเพิ่มความรู้ทักษะการทำนวัตกรรมเพื่อลดปริมาณขยะจากพลาสติกภายในโรงเรียนโดยมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมมากถึง 205 คนจากทั้งหมด 43 ทีม

       ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา บริษัท ชับบ์ ไลฟ์แอสชัวรันซ์ จํากัด (มหาชน) ได้ทำการคัดเลือก และมอบทุนสนับสนุนโครงการพร้อมทุนการศึกษา ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดแนวความคิดในการรณรงค์การลดการใช้ขยะพลาสติกในโรงเรียนภายใต้โครงการ ‘Say Yes to Less Plastic’ เป็นจำนวน 10 ทีมดังนี้

  1.  รางวัลชนะเลิศโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง จำนวนเงิน 130,000บาท

   2.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม จำนวนเงิน 30,000 บาท

   3.  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม จำนวนเงิน 10,000บาท

   4.  รางวัลชมเชยทั้งหมด7 ทีม ทีมละ 3,500 บาท ได้แก่ โรงเรียนวัดมโนรมโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์ โรงเรียนโพรงมะเดื่อวิทยาคม โรงเรียนบ้านหลวงและโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์

      นอกจากนี้ บริษัท ชับบ์ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์จํากัด (มหาชน) ยังบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทีช ฟอร์ไทยแลนด์เป็นจำนวน 50,000 บาท และสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตให้แก่โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมการนำเสนอออนไลน์รอบที่2 เป็นจำนวน 4,000 บาทอีกด้วย