กลับไปยังหน้าเรื่องราว

IVL Foundation ร่วมเป็นพันธมิตรกับ Teach For Thailand

May 10, 2021

IVL Foundation จับมือเป็นพันธมิตรกับ Teach For Thailand เพื่อร่วมสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และส่งเสริมคนรุ่นใหม่ให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงให้เด็กนักเรียนและชุมชน

          สืบเนื่องจากพันธกิจของ IVL Foundation ในการมุ่งมั่นสนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาการศึกษา สิ่งแวดล้อม ชุมชน และสาธารณสุข นำมาซึ่งผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อการดำเนินชีวิตของผู้คน IVL Foundation ได้เล็งเห็นความสำคัญและผลลัพธ์ของโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ที่มีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ อันถือเป็นก้าวหนึ่งในการขจัดความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษาในประเทศไทย

“เราอยากเห็นคนรุ่นใหม่พัฒนาทักษะและศักยภาพผ่านการเข้าร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้พวกเขาไปสอนในโรงเรียนที่มีนักเรียนมาจากครอบครัวที่เสียเปรียบทางฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งร่วมทำงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิด จะทำให้พวกเขาเล็งเห็นศักยภาพที่มี และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สำคัญที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้แก่เด็กนักเรียนและชุมชนได้” ประธานกรรมการ IVL Foundation กล่าว

          ในปี 2563 มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของ TFT ทั้งหมด 43 โรงเรียน และมีจำนวนนักเรียนที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากชั้นเรียนที่ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสอนทั้งหมด 15,351 คน จากการเก็บข้อมูลสถิติพบว่า ร้อยละ 82.5 ของอดีตครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้สร้างผลกระทบเชิงบวกในการยกระดับคุณภาพชีวิตเด็กผ่านงานหลักที่ทำ หรือกำลังศึกษาต่อเพื่ออยู่ในเส้นทางที่จะพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยต่อไป ซึ่งมีเด็กนักเรียนประมาณ 70,390 คนที่ได้รับผลกระทบเชิงบวกจากการทำงานในอาชีพหลักของศิษย์เก่าเหล่านี้

          “ประเทศไทยยังเผชิญปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพเนื่องจากความขาดแคลนทรัพยากรโดยเฉพาะครูผู้สอน เรารู้สึกยินดีมากที่ TFT ได้สร้างสรรค์โครงการนี้ขึ้นเพื่อร่วมแก้ปัญหาครูขาดแคลน โครงการนี้มีส่วนสำคัญต่อพันธกิจระยะยาวของ IVL Foundation ในการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนในชนบทกับโรงเรียนในเมือง ความร่วมมือระหว่าง IVL Foundation กับ TFT จะนำพาเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ในการสร้างสรรค์อนาคตที่ดีกว่าให้เด็กๆ ” ประธานกรรมการ IVL Foundation กล่าว

-----

เกี่ยวกับ IVL Foundation

IVL Foundation เป็นมูลนิธิที่ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เพื่อดำเนินงานด้านสังคมสิ่งแวดล้อม และการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ไม่เฉพาะในประเทศไทยแต่รวมถึงในประเทศต่างๆ ปัจจุบัน IVL Foundation ดำเนินภารกิจหลักในประเทศไทย และยังมีโครงการความช่วยเหลือในประเทศต่างๆ ได้แก่ กานา อินเดีย และเลบานอน ในอนาคต IVL Foundation มีแผนสนับสนุนโครงการในประเทศอื่นๆ ทั่วโลก