กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

บทสรุปสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้นำฯในแบบฉบับของ Teach For Thailand

December 8, 2020

           กว่า 9 สัปดาห์แห่งการเตรียมพร้อมเพื่อก้าวเข้าสู่บทบาท “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ Teach For Thailand รุ่น 7” ด้วยหลักสูตรการอบรมที่สร้างเสริมความเป็นครูผสานความเป็นผู้นำ เพื่อการเริ่มต้นภารกิจสำคัญเรื่องการลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคที่ควรจะเกิดขึ้นกับการศึกษาไทย แม้ 9 สัปดาห์ หรือระยะเวลากว่า 2 เดือน อาจดูเหมือนไม่นานนัก แต่ด้วยหลักสูตรที่เข้มข้น ซึ่งผ่านการวิเคราะห์ วิจัย และทำการบ้านมาเป็นอย่างดี จึงมั่นใจได้ว่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 7 ทุกคนสามารถก้าวออกไปทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างเต็มภูมิ

           “หนึ่ง-รณรงค์ ขันแข็ง” Leadership Development Manager หัวเรือใหญ่ผู้วางแผนการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมให้กับครูผู้นำฯรุ่น 7 กล่าวถึงการอบรมที่เพิ่งปิดฉากลงอย่างสมบูรณ์ว่า

“การอบรมที่เพิ่งจบลงครั้งนี้เราเน้นไปที่การสร้างทักษะการสอนขั้นพื้นฐาน (Beginner teacher) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเป็นเจ้าของการเรียนรู้ของตัวเอง ผ่านแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์แบบ self study เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ การแบ่งการอบรมครั้งนี้เราแบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ Online และ Offline อย่างละครึ่ง โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์ในด้านการศึกษา เช่น ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช ผศ. อรรถพล อนันตวรสกุล  คุณมีชัย วีระไวทยะ ฯลฯ มาให้ความรู้แก่ครูผู้นำฯ รุ่น 7

         นอกจากความรู้เรื่องการสอนในการเป็นครูขั้นพื้นฐานแล้ว ครูผู้นำฯ รุ่น 7 ยังได้เรียนรู้การเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่เด็กนักเรียน โดยทุกคนจะต้องผ่านการสวมบทบาทสมมติ ทั้งบทบาทของครูและบทบาทของนักเรียนสลับกัน เพื่อให้เข้าใจและเข้าถึงทุกบทบาทที่เกี่ยวข้องได้อย่างแท้จริง จากนั้นทุกคนจะต้องนำสิ่งที่ได้จากการสวมบทบาทสมมตินี้ มาเขียนเป็นแผนการสอนและนำมาอภิปรายร่วมกัน ทั้งจากมุมมองของความเป็นครู นักเรียน และผู้สังเกตการณ์ เพื่อสร้างทักษะการรับฟังที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และนำไปพัฒนาต่อยอดได้ ซึ่งสิ่งนี้เป็นหนึ่งในเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้พวกเขาทำหน้าที่ของตนในโรงเรียนต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ”

           สำหรับกิจกรรมสำคัญที่เปรียบได้เหมือนบทสรุปของการอบรม และสะท้อนศักยภาพที่ครูผู้นำฯ รุ่น 7 ทุกคนได้สั่งสมความรู้มาทั้งหมดว่าพวกเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นภารกิจสำคัญหรือไม่ก็คือ การทดลองก้าวเข้าสู่สนามจริง ผ่านภารกิจการฝึกสอนที่โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนองเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์

           “หนึ่งสัปดาห์อาจดูเหมือนเป็นช่วงเวลาที่สั้นมาก แต่ในช่วงเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์นี้เป็นเหมือนการวัดผลว่าพวกเขาสามารถนำอาวุธที่เราได้สร้างให้ออกมาใช้ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากน้อยแค่ไหน ซึ่งจากการประเมินผ่านการสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ครูผู้นำฯ รุ่น 7 สามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าเขามีทักษะการจัดการชั้นเรียนที่ดีในระดับหนึ่ง เขาให้ฟีดแบ็คกันได้หลังจากสอนเสร็จ ทั้งยังนำฟีดแบ็คที่ได้รับมาพัฒนาการสอนของตัวเองในครั้งต่อไป

ความคาดหวังของเราจากการฝึกสอนครั้งนี้ไม่ใช่การเห็นการเรียนการสอนในห้องเรียนที่สมบูรณ์แบบ แต่เราต้องการเห็นห้องเรียนที่ครูผู้นำฯ สามารถนำความรู้หรือเครื่องมือต่างๆ ที่เราติดอาวุธให้มาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม สิ่งนี้คือการแสดงให้เห็นถึงการประสบความสำเร็จของการอบรมทั้งหมดที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี”
--
Leadership Development Manager เล่าถึงกิจกรรมไฮไลท์ อันเป็นบทสรุปของการอบรม

นอกจากนั้น สิ่งสำคัญของการอบรมที่จะทำให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 7 เข้าใจถึงบทบาทความเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามแบบฉบับของ Teach For Thailand ได้อย่างถ่องแท้ ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของมูลนิธิ Teach For Thailand รวมถึง Teach for All อันเป็นจุดกำเนิดของการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาทั่วโลก

           “เนื่องจากเราวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของเราคือ การสร้างผู้นำที่จะช่วยพัฒนาการศึกษาไทย ครูของ Teach For Thailand จึงต้องมีลักษณะที่แตกต่างจากครูทั่วไป สิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากความรู้พื้นฐานของความเป็นครู คือข้อมูลความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์การทำงานของมูลนิธิ Teach For Thailand ว่าเกิดขึ้นมาเพื่ออะไร มีเป้าหมายระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวเป็นอย่างไร เป้าหมายจริงๆ ของเราคือในระยะสั้นผู้ร่วมโครงการจะได้ทำหน้าที่บทบาทความเป็นครูที่มีประสิทธิภาพในห้องเรียนให้ได้ภายใน 2 ปี เขาจะได้เข้าไปเรียนรู้ว่าการพัฒนานักเรียนควรทำด้วยกระบวนการอย่างไร ครูในระบบมีความท้าทายอย่างไร บริบทการทำงานด้านการศึกษาทั้งหมดที่อยู่แวดล้อมนักเรียนเป็นอย่างไร ได้ทำงานในหลากหลายมิติผ่านบทบาทของความเป็นครูที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เพราะครอบครัวและชุมชนเป็นอีกหนึ่งบริบทที่สำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง

ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่ 7 และทีมงานผู้ร่วมวางหลักสูตรการเตรียมความพร้อม

         เหล่านี้เมื่อเขาเติบโตขึ้นผ่านประสบการณ์การทำงานต่างๆ นานา มีความอาวุโสขึ้น เขาจะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาเชิงระบบที่ใหญ่ขึ้นหรือซับซ้อนขึ้นได้ในระยะยาว เพราะมูลนิธิฯ เชื่อว่าการทำงานเพื่อแก้ปัญหาการศึกษาต้องอาศัยหลายภาคส่วนร่วมมือกัน ไม่ใช่การแก้ไขด้วยใครคนใดคนหนึ่ง

         วัตถุประสงค์หลักสำคัญของมูลนิธิ Teach For Thailand ในการก่อตั้งโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงขึ้น มิใช่แค่ภาพของการเป็นครูของผู้เข้าร่วมโครงการแค่ในช่วงระยะเวลาเพียง 2 ปี แต่เราต้องการเห็นภาพพวกเขา ก้าวออกไปเป็นศิษย์เก่า Teach For Thailand ที่นำประสบการณ์การเรียนรู้ในระหว่าง 2 ปีนี้ ไปพัฒนาในเส้นทางที่เขาเลือก และมีส่วนเกี่ยวข้องในการแก้ปัญหาทางการศึกษาอย่างยั่งยืนต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด” หนึ่ง-รณรงค์ ขันแข็ง” Leadership Development Manager กล่าวปิดท้าย