กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

การรับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ของมูลนิธิ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์: ความมุ่งมั่นของเราต่อผู้คน ชุมชน และการขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

March 30, 2020

ตั้งแต่มีการเริ่มต้นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางมูลนิธิฯได้มีมาตรการจัดการระยะสั้น การบริหารองค์กรขนาดกว่า 120 ชีวิต ที่กระจายตัวใน 13 จังหวัด ไม่ใช่เรื่องง่าย สถานการณ์นี้คือความท้าทายรูปแบบใหม่สำหรับทุกคนในองค์กร ผมและทีมงานกำลังเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่องในทุกๆวันเพื่อไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนนี้ โดยปัจจัยหลักที่มูลนิธิฯคำนึงถึงในการจัดการองค์กรช่วงแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ประกอบไปด้วย:

1) ความปลอดภัยของบุคลากรของมูลนิธิฯ
2) เป้าหมายและพันธกิจของมูลนิธิฯ
3) ความปลอดภัยของชุมชนในวงกว้าง

ทุกการตัดสินใจและมาตรการของมูลนิธิฯ ล้วนมาจากการที่ผมและทีมงานยึดถือข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อนำมาประกอบการตัดสินใจ โดยยึดความปลอดภัยของคนในองค์กรรวมทั้งชุมชมในวงกว้างเป็นสำคัญ

ผมขอขอบคุณทุกองค์กรพันธมิตรที่ได้ให้การสนับสนุนเราเรื่อยมารวมทั้งในช่วงเวลาสำคัญนี้ ผมเชื่อว่าเราจะมีภารกิจท้าทายที่รอเราอยู่ โดยเฉพาะช่วงเปิดปีการศึกษาใหม่ในนี้ หลังจากที่เราได้เห็นถึงผลต่อเนื่องที่ชัดขึ้นของไวรัสโควิด-19ในโรงเรียนที่เราทำงานด้วย


ตัวผมและทีมงานทุกคนให้คำสัญญาและยึดมั่นต่อพัธกิจของมูลนิธิฯ ในการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม เพื่อให้เกิดความเสมอภาคให้แก่เด็กไทยทุกคน ด้วยการทำงานเป็นทีมที่เข้มแข็ง ทุกคนมั่นคงต่อเป้าหมายใหญ่ในระยะยาวและมีการทำงานที่ปรับตัวให้เข้ากับเป้าหมายระยะสั้น


ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนจะสามารถก้าวผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยกัน และผมมั่นใจอย่างมากว่า ด้วยมาตรการที่กล่าวไป และการสนับสนุนจากองค์กรพันธมิตร รวมถึงการทำงานเป็นทีมในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 จะทำให้ทีมงานของเราเป็นทีมที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

วิชิตพล ผลโภค

———
สถานการณ์และแผนปัจจุบันของมูลนิธิฯเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของ ไวรัสโควิด-19

เพิ่มเติมข้อมูลครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2563


ไม่มีรายงานการติดเชื้อ COVID-19 ของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงและนักเรียนในโรงเรียน 37 แห่ง ที่เราร่วมทำงานด้วย

ปัจจุบันโรงเรียนกำลังอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน และจะทำการเปิดภาคเรียนอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่ 1 กรกฏาคม
จากการแถลงข่าวในวันที่ 30 เมษายน คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้โรงเรียนในสังกัดฯ ได้เริ่มเก็บข้อมูลนักเรียนเพื่อประเมิณความเป็นไปได้ในการเรียนจากระยะไกล (distant learning) โดยมีแนวทางในการจัดการเรียนรู้ให้ ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ และคุณครูในโครงการที่ตั้งใจจะเริ่มสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในช่วง 6 สัปดาห์ ก่อนที่จะถึงวันเปิดภาคเรียนอย่างเป็นทางการ โดยจะเป็นการเรียนรู้ที่บูรณาการองค์ความรู้จากทั้ง 3 วิชาหลัก อันได้แก่วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในมิติที่มีความเกี่ยวโยงกับชีวิตของนักเรียน และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน (การแพร่ระบาดของ COVID-19) โดยจะมีการสื่อสารเป้าหมายรายสัปดาห์กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคมนี้

27 เมษายน

ทีม Talent Acquisition ได้เริ่มจัดการรับสมัครครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรอบที่ 7 ในขั้นตอนสุดท้าย (Assessment Center) โดยจัดทั้งกระบวนการ ทั้งการทดลองสอน การทำงานเป็นกลุ่ม การสัมภาษณ์ และการประเมิณผลเป็นระบบออนไลน์ 100% เป็นครั้งแรก

11 เมษายน
ทีม Training and Support ได้จัด Online Training ให้กับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง 91 คนเป็นครั้งแรก จากในซีรีส์ของการอบรมทั้งหมด 5 ครั้งเพื่อให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีความพร้อมที่จะกลับไปปฏิบัติหน้าที่ต่อในภาคเรียนต่อไป ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง และโอกาสที่จะรอพวกเขาอยู่ในความเปลี่ยนแปลงนั้น สามารถอ่านบทสัมภาษณ์ของครูหนึ่ง และครูไพลิน สมาชิกทีม Training and Support เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ ที่นี่

7 เมษายน
มีการสื่อสารภายในองค์กรเรื่องความมุ่งมั่นของเราที่จะสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผ่านการทำงานร่วมกับชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนต่อไป โดยจะเริ่มต้นการจัดการศึกษาทางไกล (distant learning) โดยครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อออกแบบพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้กับนักเรียนในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 18 พฤษภาคม

30 มีนาคม
ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงได้รวมกลุ่มกันเพื่อทำงานอย่างต่อเนื่องในการรวบร่วมเครื่องมือ และศึกษาหาความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู้โดยยังคงรักษาไว้ซึ่งระยะห่างทางสังคมตามมาตรการป้องกันโรคจากกระทรวงสาธารณะสุข และองค์การอนามัยโลก จากภาคีเครือข่ายด้านการศึกษา เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลสำหรับสนุนการทำงานของคุณครูให้การสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียนต่อไป สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของกลุ่มทำงานดังกล่าวได้ ที่นี่

17 มีนาคม
แผนการดำเนินงานสำหรับทีมงาน
การสื่อสาร - ขณะนี้มีมาตรการการสื่อสารที่กำหนดขึ้นให้แก่พนักงานและครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มาฝึกงานกับมูลนิธิฯ โดยทั้งหมดจะได้รับการสื่อสารจากมูลนิธิฯเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานภายใต้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และดำเนินการหรือป้องกันตามที่กำหนดไว้

แผนการทำงานในทุกวัน - ปัจจุบันเราได้เปลี่ยนรูปแบบการทำงานของพนักงานที่สำนักงานใหญ่โดยทำงานจากที่บ้าน การประชุมและหรือทำงานระหว่างทีมทั้งหมดเปลี่ยนมาใช้รูปแบบออนไลน์โดยผ่านระบบ VDO Conference เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรคของพนักงานทุกคนในช่วงเวลาวิกฤตนี้ พนักงานทุกคนจะบันทึกและรายงานการเดินทางไปยังหัวหน้าทีมและฝ่ายบุคคล เพื่อความโปร่งใสของข้อมูลและความปลอดภัยของพนักงานทุกคนเอง มูลนิธิฯติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทำการปรับเปลี่ยนตามแนวทางการดำเนินงานจากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในระดับสากลและระดับชาติ ในส่วนของครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ฝึกงานในองค์กรต่าง ๆ อยู่ปัจจุบัน จะปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละองค์กรนั้นๆเพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้ พวกเขาจะได้รับการมอบหมายให้ทำงานออนไลน์และพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนจะยังคงได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพภายใต้วิกฤตดังกล่าวก็ตาม นอกจากนี้เรายังเห็นผู้นำที่แข็งแกร่งในระดับโรงเรียนผ่านการตัดสินใจที่เด็ดขาดของผู้บริหารเพื่อปกป้องความปลอดภัยของครูและชุมชน ในท้ายนี้ มูลนิธิฯได้แนะนำให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงสื่อสารกับโรงเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาทราบถึงแผนการดำเนินงานในกรณีที่หยุดการเรียนการสอนในเปิดเทอมที่กำลังจะมาถึง เพื่อให้ทางมูลนิธิฯ สามารถสนับสนุนพวกเขาในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้ได้อย่างเหมาะสมต่อไป

สรุปแล้ว สถานการณ์ดังกล่าวยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของมูลินิธิฯ เรามั่นใจว่าจะยังคงสร้างผลกระทบต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างความก้าวหน้าไปสู่ความเสมอภาคทางการศึกษาในปี 2563 ให้แก่เด็กไทยได้ต่อไป