กลับไปยังหน้าเรื่องราว
Highlight Event

เว็บไซต์ Constant Learning ช่องทางการเรียนรู้ยุค COVID-19  เพื่อครู ผู้ปกครอง และนักเรียน

July 9, 2020

แม้สถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอาจเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ แต่ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อว่านักเรียนจะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้ หากครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเองร่วมมือกัน ดังนั้น การจัดทำ “พื้นที่ปลอดภัยทางออนไลน์” ที่ทั้งสามกลุ่มนี้สามารถเข้ามาร่วมแบ่งปันและสร้างพลังให้กันได้ จึงเป็นหนึ่งในเป้าหมายของทีมงาน ที่ต้องการพลิกวิกฤติจากสถานการณ์ที่เลวร้ายครั้งนี้ ให้เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้สำหรับทุกฝ่าย

เว็บไซต์ Constant Learning เริ่มต้นจากอะไร เพื่ออะไร

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เริ่มควบคุมยาก และเข้าสู่ภาวะโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ได้สังเกตแนวโน้มเพื่อประเมินความเสี่ยงถึงการลุกลามของวิกฤตดังกล่าว และได้คิดแผนรับมือสถานการณ์ อาทิ กรณีบุคลากรติดเชื้อ การจัดการเรียนการสอนหากต้องเลื่อนเปิดภาคเรียน ฯลฯ จึงเป็นที่มาของ “โครงการการจัดการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤต” (Student Learning in Crisis : SLC) และเว็บไซต์ Constant Learning นี้คือส่วนหนึ่งของโครงการความริเริ่มดังกล่าว 

เว็บไซต์ Constant Learning จัดทำขึ้นเพื่อรวมข้อกังวลหลักของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน และนำเสนอแนวทางคลายความกังวลในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนี้ เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถสานต่อการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังมีกลุ่ม Line Open Chat เพื่อเป็นช่องทางให้พวกเขาสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนากันต่อไปในระยะยาว

Student Learning in Crisis (SLC) คืออะไร

โครงการที่สนับสนุนให้เหล่าครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศไทยได้จัดทำและแบ่งปันวิธีการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีผ่านระบบออนไลน์ ที่ไม่ได้เน้นเพียงแค่วิชาการ แต่ยังเน้นทักษะการพัฒนาตนเองและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ COVID-19 ผ่านการเตรียมแนวทาง (Guideline) และแผนการปฏิบัติงาน (Execution Plan) ที่จะช่วยให้ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงนำไปปรับใช้ได้ทันที หรือนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของโรงเรียนที่ตนเองทำงานอยู่ 


ใครจะได้ประโยชน์จากเว็บไซต์ Constant Learning นี้บ้าง

เรามีกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทต่อการเรียนรู้ของนักเรียน นั่นก็คือ ผู้ปกครองนักเรียน ครูในระบบ และตัวนักเรียนเอง เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์ ผู้ใช้งานจะเลือกดูเนื้อหาที่เหมาะกับตนเองได้ เพื่อให้ตอบโจทย์ข้อสงสัยหรือความกังวลที่แตกต่างกันไปของกลุ่มเป้าหมาย ความคาดหวังของเว็บไซต์นี้ก็คือ ต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา รับรู้และเข้าใจวิธีการจัดการการศึกษาด้วยตนเอง ทั้งในช่วงโควิดและในอนาคตข้างหน้า หลังวิกฤตครั้งนี้สิ้นสุดลง 


กว่าจะมาเป็นเว็บไซต์ Constant Learning 

ไทม์ไลน์การพัฒนาเว็บไซต์เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงที่โรงเรียนยังจัดการเรียนการสอนตามปกติ แต่สถานการณ์โควิด-19 เริ่มส่อเค้าทวีความรุนแรง และสร้างความวิตกกังวลในวงกว้าง

  • ก่อนปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 - ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ริเริ่มแนวคิดการเตรียมตัวรับสถานการณ์โควิด-19 สำหรับครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง
  • ปิดภาคเรียน - สถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลกเริ่มแย่ลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เริ่ม Work from Home
  • มีนาคม 2563 -  ทีมงานและครูผู้นำฯ ที่ฝึกงานที่ ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เริมค้นคว้าข้อมูลเรื่องการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ และรวบรวม best practice ด้านการสอนออนไลน์ จนเกิดเป็น “โครงการการจัดการเรียนรู้ในสภาวะวิกฤต” (Student Learning in Crisis : SLC) 
  • เมษายน 2563 - ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียน 6 สัปดาห์ ด้วยความวิตกว่า นักเรียนกลุ่มเสี่ยงจะหลุดออกจากระบบการศึกษา ทีมงานจึงหาวิธีสร้างพลังให้นักเรียนยังคงมีเป้าหมายในการเรียน และหาแนวทางให้ครูผู้นำฯ ได้ใช้ช่วงเวลา 6 สัปดาห์ ก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนาตนเองควบคู่กันไปด้วย
  • ต้นเดือนมิถุนายน 2563 - หลังจากโครงการ SLC เดินหน้าไป 2-3 สัปดาห์ ทีมงานได้รวบรวมข้อมูลที่ครูผู้นำฯ จัดเตรียมไว้ และถ่ายทอดออกมาเป็นเนื้อหาในเว็บไซต์ 
  • กลางเดือนมิถุนายน 2563- เปิดตัว เว็บไซต์ Constant Learning ซึ่งยังอยู่ในช่วงพัฒนาและทดลอง
  • ปลายสิงหาคม 2563 - วัดผลความสำเร็จของเว็บไซต์ แล้วนำเสียงตอบรับและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงเว็บไซต์ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2563 
  • ต้นปี 2564 - หากเสียงตอบรับดี จะขยายแผนพัฒนาเว็บไซต์ให้ครอบคลุมหลากหลายมิติมากขึ้น

ทีมงานตั้งเป้าที่จะอัปเดตเนื้อหาในเว็บไซต์ ทุกๆ สองสัปดาห์ โดยจะนำเสนอแนวทางใหม่ๆ ที่ปรับตามสถานการณ์โควิด-19 ในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของเด็กๆ เช่น ในสัปดาห์ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ จะมีเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับแนวทางจัดการความเครียดของนักเรียน โดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการด้วย 

“.....ในช่วงโควิด เราพบว่าปัญหาเรื่องเด็กขาดอุปกรณ์เพื่อเรียนออนไลน์
จริงๆ แล้วเป็นเพียงปัญหาเบื้องต้น แต่เรื่องที่หนักกว่าคือ เด็กขาดแรงบันดาลใจที่จะเรียนรู้  หน้าที่สำคัญที่สุดของครูในยุคนี้ คือการเป็น motivator ผู้ทำให้เด็กรู้สึกว่า เขาต้องพยายามกระตุ้นตัวเองให้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้น
แนวคิดเดิมที่ว่า ครูต้องจับมือนักเรียนเขียนมันใช้ไม่ได้แล้ว…..”
- Watchara Dachoponchai <data and="" impact="" manager=""></data>

ก้าวต่อไปของเว็บไซต์ Constant Learning

ช่วงระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม - 17 กรกฎาคม 2563 ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ จะนำเสนอความคืบหน้าของโครงการให้แก่บรรดาผู้สนับสนุนของมูลนิธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนที่ร่วมโครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง บุคลากรทางการศึกษาทั่วไป ฯลฯ โดยการนำเสนอครั้งนี้จะจัดทำทางออนไลน์ และมีตัวแทนครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จ อุปสรรคที่พบเจอระหว่างการทำงานและวิธีการแก้ปัญหาที่พวกเขาเลือกใช้ให้เหมาะกับบริบทของเด็กนักเรียน โดยทีมงานผู้จัดทำเวปไซต์จะนำการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยนและนำเสนอสู่สังคมผ่าน เว็บไซต์ Constant Learning ต่อไป