โครงการครูผู้นำ / การพัฒนาความเป็นผู้นำ

ผู้นำที่ดีเริ่มต้นจากที่ไหน?

การสร้างแรงจูงใจ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างวิสัยทัศน์ ย่อมถือเป็นบททดสอบที่ท้าทายและเราเชื่อว่าบทบาทการเป็นครูเป็นหนึ่งในบทบาทที่จะพัฒนาความเป็นผู้นำดีที่ของคุณ

สมัครโครงการ

ทฤษฎีการพัฒนาความผู้นำ

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในโครงการฯ ให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ เพื่อพร้อมสำหรับบทบาทการเป็นครูที่ดี เช่น การตั้งวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ชัดเจน การตระหนักรู้และทัศนคติการพัฒนาตัวเอง การวางแผนอย่างมีจุดมุ่งหมาย การดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้อื่น และการมุ่งมั่นทำงานอย่างมืออาชีพ ผ่านการทำงานตลอด 2 ปี ในห้องเรียน โรงเรียน และชุมชนในพื้นที่

ช่วงเตรียมความพร้อม

เส้นทาง 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการ จะเริ่มต้นขึ้นที่ช่วงเตรียมความพร้อม (Institute) ซึ่งเป็นประจำ 6-8 สัปดาห์ ในนี้คุณจะได้เรียนรู้ทักษะการสอนและความเข้าใจในจากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นพันธมิตรของเรา ถึงระบบการศึกษา ปัญหาสังคม ความเป็นผู้นำ ที่จะเตรียมความพร้อมของคุณสู่การเป็นครู โดยคุณจะได้ทดลองสอนจริงและพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวของคุณ คุณจะได้เรียนรู้ อย่างรวดเร็วในช่วงการเข้าค่าย แต่มากกว่านั้นคือมิตรภาพที่คุณจะได้สร้างขึ้นตลอดระยะการเตรียมความพร้อม

ประสบการณ์ 2 ปี ที่เรียนรู้ผ่านบทบาทการเป็นครู

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้และเข้าใจปัญหาการศึกษาจากภาคสนามจริงผ่านบทบาทการเป็นครูเต็มเวลา 2 ปี พร้อมทั้งได้พัฒนาตัวเองในด้านความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ผ่านการเรียนรู้จากการลงมือทำด้วยการสอนและการสะท้อนตนเองร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและทีมงานตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรม เช่น การสนทนาในแบบ Coaching Learning Circle Leadership Development Conference (LDC) และกิจกรรม Retreat เพื่อถอดบทเรียนในทุกปีการศึกษา