The Role

Teach For Thailand เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางโอกาสการศึกษาในประเทศไทย โดยการค้นหาและคัดสรรกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง ผู้เข้าร่วมโครงการ (Fellow) จะได้รับการฝึกอบรม พัฒนาและปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาสเพื่อร่วมเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กหลายร้อยคน และยังมีโอกาสในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในภาคส่วนอื่นๆ ต่อไป

องค์กรของเรากำลังมองหาบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความเป็นผู้นำสูง  มีความสามารถในการสื่อสาร และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงาน โดยมุ่งหวังไปที่เป้าหมายเดียวกันคือการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

 

Creative Designer จะรับบทบาทเป็นผู้ออกแบบรูปลักษณ์ขององค์กรและโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงขององค์กร วางภาพพจน์ของการทำงานเพื่อสังคมและวิชาชีพครูให้มีความดึงดูดต่อกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งรวมถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพสูง องค์กรพันธมิตร และประชาชนทั่วไป และมีหน้าที่ในการออกแบบ Campaign และ Infographics ต่างๆ ที่เหมาะสมในการนำเสนอองค์กรเพื่อดึงดูดให้กลุ่มคนที่มีความเป็นเลิศมาสมัครเข้าร่วมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยผ่านโครงการทีชฟอร์ไทยแลนด์

Responsibilities

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างสรรค์และออกแบบ Artwork (สื่อประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อโฆษณา) และวางรูปลักษณ์ของแบรนด์ Teach For Thailand ให้โดดเด่นและเข้าใจง่าย ซึ่งรวมถึงการออกแบบโพสต์ อินโฟกราฟฟิก รูปภาพเชิญชวน และ Campaign ที่รณรงค์ให้คนมาหันมาสนใจปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาและโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทางองค์กร
 • รับผิดชอบงานออกแบบทั้งช่องทางออนไลน์ (Facebook, Instagram, Website, Video clip) และออฟไลน์ (Marketing kit, รายงานประจำปี, จดหมายข่าว ฯลฯ)
 • มีประสบการณ์ 1-3 ปี ในงานออกแบบ Artwork, Infographic, ถ่ายและ/หรือตัดต่อวีดีโอ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ทำ Graphic/Visual Communication
 • สามารถใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop และ Lightroom (หรือโปรแกรมอื่นได้ดี)  
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาได้ดี
 • มีทักษะในการประสานงานและการนำเสนองาน
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้


Compensation

เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานและผลงาน

To Apply

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume และ portfolioผลงานของคุณ พร้อมระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ careers@teachforthailand.org