โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง

เราเชื่อใน
การ'ลงมือทำ'

ปัญหาการศึกษา เป็นปัญหาที่ยุ่งเหยิงและเกี่ยวพันกันหลายปัจจัย หากต้องการพัฒนาเด็กไทยอย่างยั่งยืน เราต้องการเครือข่ายผู้นำในภาคส่วนต่าง ๆ ที่เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

สมัครโครงการ

ครู = ผู้นำ

ครู คือบทบาทสำคัญที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมการศึกษาและสังคมเข้าหากัน อาชีพครูจึงเป็นบทบาทที่สร้างภาวะความเป็นผู้นำในทุกวัน เพราะครูหรือผู้นำที่ต้องเป็นผู้ที่ 'เข้าใจ' ปัญหาและความต้องการ 'เข้าถึง' ผู้ที่มีบทบาทในการเปลี่ยนแปลง และ 'พัฒนา' ไปพร้อมกันโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดคือ อนาคตนักเรียนที่ดีขึ้น

ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชน

การพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน
ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากแค่โรงเรียน แต่รวมไปถึงคนในพื้นที่อย่างผู้ปกครองและชุมชนที่จะต้องทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนานักเรียน

จุดประกายศักยภาพเด็กไทยผ่านการเป็นครู

สร้างศักยภาพและแรงบันดาลใจในการเรียนให้แก่เด็กไทยผ่านบทบาทครูในโรงเรียนที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถเพื่อพัฒนา

ร่วมขับเคลื่อนไปพร้อมกับโรงเรียน

เรียนรู้และทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน ตั้งแต่ครูจนไปจนถึงฝ่ายบริหารเพื่อเข้าใจความท้าทายและค้นหาวิธีการที่เหมาะสมในการสร้างห้องเรียนที่มีคุณภาพ

สิ่งที่ได้รับ

ประสบการณ์ 2 ปีของการทำงานในบทบาทครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง เป็นก้าวแรกที่คุณจะได้ลงมือแก้ไขปัญหาจริงผ่านการทำ และเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายผู้นำด้านการศึกษาและสังคมที่ล้วนทำงานในเป้าหมายเดียวกันในการพัฒนาเด็กไทย

งานที่ให้คุณได้ทำความดี ไปพร้อมกับมีค่าตอบแทน

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ไม่ใช่งานอาสาสมัครแต่เป็นการทำงานประจำ (Full-time) ที่มีเงินเดือนและสวัสดิการ

พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ

บทบาทครู เป็นงานที่ทุกวัน
คุณจะได้พัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
ตั้งแต่การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และการคิดวิเคราะห์ซึ่งล้วนเป็นคุณสมบัติของผู้นำในอนาคต

เป็นส่วนสำคัญที่สร้างอนาคตให้เด็กไทย

งานที่มีความหมายมากกว่าแค่ตัวเอง แต่เป็นอนาคตชีวิตนักเรียนนับร้อยที่จะเปลี่ยนไปเพราะคุณ

ขั้นตอนการคัดเลือก

คุณลักษณะความเป็นผู้นำ 8 ประการ

1. ทักษะความเป็นผู้นำ
2. ทักษะการสื่อสารและโน้มน้าว
3. ทักษะการจัดการ
4. ความพยายาม อดทนต่อความยากลำบาก
5. ความนอบน้อม ความเคารพและไม่ตัดสินผู้อื่น
6. ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
7. ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาน
8. เชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และพันธกิจ

ขั้นตอนที่ 1 - ลงทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สมัครเบื้องต้น

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • สัญชาติไทย สามารถทำงานในประเทศได้ตามกฎหมาย
  • ไม่จำกัดอายุ คณะ หรือมหาวิทยาลัย
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

หมายเหตุ: ผลการเรียนจะถูกพิจารณาควบคู่กับประสบการณ์จากการทำกิจกรรมอื่น

ประกาศผลภายใน 10 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 2 - กรอกใบสมัคร

ใบสมัครจะใช้เวลาในการตอบประมาณ 1-2 ชั่วโมง คำถามหลายคำถามเป็นคำถามที่เปิดโอกาสให้คุณยกตัวอย่าง หรือเล่าถึงประสบการณ์สำคัญในชีวิตที่จะช่วยให้เรารู้จักคุณดียิ่งขึ้น ทราบสิ่งในที่ทำให้คุณสนใจโครงการและคุณสมบัติที่จะเป็นหนึ่งในแนวร่วมเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในวงการการศึกษาไทยกับเรา

Deadline ในการกรอกใบสมัคร
Deadline 1:   
9 พฤศจิกายน 2563 - 12 มกราคม 2564
Deadline 2:   
1 กุมภาพันธ์ - 30 มีนาคม 2564
Deadline 3:   
19 เมษายน - 8 มิถุนายน 2564

ประกาศผลภายใน 10 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 3 - การสัมภาษณ์แบบออนไลน์

การสัมภาษณ์จะทำผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 45 นาที คำถามในรอบการสัมภาษณ์นี้จะลงลึกถึงความเชื่อและมุมมองของคุณในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

ประกาศผลภายใน 10 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 4 - แบบทดสอบคิดวิเคราะห์ออนไลน์

คุณจะได้รับแบบทดสอบกระบวนคิดวิเคราะห์เชิงวิพากย์ออนไลน์หลังจากใบสมัครของคุณผ่านการคัดเลือกภายใน 7 วันทางอีเมล ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้จะได้รับเชิญเข้าสู่วันกิจกรรมคัดเลือกต่อไป

คำแนะนำ:
รายละเอียดวิธีการเข้าสู่แบบทดสอบทั้งหมดจะอยู่ในอีเมลล์ คุณมีเวลาในการทำแบบทดสอบนี้ทั้งหมด 30 นาทีต่อเนื่องกันและสามารถทำได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ประกาศผลภายใน 10 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 5 - วันกิจกรรมคัดเลือก

วันกิจกรรมคัดเลือก หรือ Assessment Center ใช้เวลา 1 วันเต็มกับกิจกรรมที่ท้าทายที่คุณจะได้เข้าร่วมพร้อมกับผู้สมัครท่านอื่นๆ

กิจกรรมการคัดเลือกในช่วงเช้าได้แก่
1. การทดลองสอนในห้องเรียน
2. กิจกรรมกลุ่ม
กิจกรรมการคัดเลือกในช่วงบ่ายได้แก่
1. การสัมภาษณ์รายบุคคล

ประกาศผลภายใน 10 วันทำการ

ขั้นตอนที่ 6 - การทดสอบวัดความรู้รายวิชา

คุณจะได้สอบวัดความรู้พื้นฐานรายวิชา เพื่อจัดสรรวิชาที่จะได้สอนเมื่อเข้าปฏิบัติงานระหว่างวันกิจกรรมการคัดเลือก ซึ่งคุณจะมีสิทธิในการสอนในวิชาที่สอบผ่านเท่านั้น โดยรูปแบบการจัดสอบจะเป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด และคุณจะมีสิทธิสอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

ประกาศผล

ผู้สมัครจะได้รับอีเมลแจ้งผลการคัดเลือกภายใน 5 วันทำการ

ตอบรับเข้าร่วมโครงการและปฐมนิเทศ

ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศน์ เพื่อตอบรับการเข้าร่วมโครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นทางการ

พบกับศิษย์เก่า

ครูทราย รุ่นที่ 1

ทรายจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสาตร์ ด้วยความสนใจประเด็นการศึกษา จึงตัดสินใจเข้ามาทำงานในบทบาทครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ รุ่นที่  1 ประสบการณ์การเป็นครู 2 ปี ทำให้ทรายเห็นถึงช่องว่างด้านนโยบายการศึกษาที่ยังต้องการการพัฒนา นั่นจึงทำให้ทรายตัดสินใจสอบเข้าข้าราชการเพื่อเป็นนักวิชาการศึกษา ปัจจุบันทรายทำงานด้านการสร้างการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่มทางด้านการศึกษา ของหน่วยงานและภาคส่วนต่าง ๆ

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้อง 2 ปี?

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์เชื่อว่าระยะเวลา 2 ปีเป็นช่วงระยะเวลาที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน และยังเป็นระยะเวลาสำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้บริบทของปัญหาการศึกษาไทยจากประสบการณ์ตรงในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานของปัญหาที่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้สอนและชีวิตของตัวผู้เข้าร่วมโครงการฯเอง ระยะเวลา 2 ปีจึงมีส่วนสาคัญมากที่จะสร้างประสบการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในช่วงปีแรก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในห้องเรียน ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและตัวเด็กนักเรียนเอง ก่อนที่จะได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำองค์กรและความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในปีที่สองของการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาของตนเองตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปี ผ่านการเข้าไปสัมผัสกับเด็กนักเรียน ร่วมแก้ปัญหาให้กับเด็ก และผลักดันสร้างแรงบันดาลใจกับเด็กนักเรียนไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่เด็กต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความอดทนและกระบวนการคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่องค์กรชั้นนาของประเทศล้วนให้ความสำคัญ

ไม่ได้จบครู ไม่เคยสอนจะสอนได้หรือ?

เรารับสมัครบุคคลที่สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่จบคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเราอยากเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและอุดมการณ์ได้เข้ามาทำงานในภาคการศึกษามากขึ้น

เราเชื่อว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทุกคนจะสามารถสอนหนังสือได้และสอนได้ดี เพราะขั้นตอนการคัดเลือกของเราจะคัดเลือก ผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกันเราก็จะจัดอบรมเพิ่มความรู้ และพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เข้าโครงการ โดยเฉพาะการอบรมแบบเข้มข้นในช่วง 6 อาทิตย์แรกเพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะการสอนในห้องเรียนตามมาตรฐานครูของคุรุสภา

นอกจากนี้เรายังจัดทีม Training and Support เฉพาะที่พร้อมให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่คุณตลอดระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ภารกิจของคุณในห้องเรียนและในโรงเรียนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

เป็นงานอาสาหรืองานประจำรึเปล่า?

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นงานเต็มเวลา (Full-Time) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีบทบาทเหมือนกับครูประจำในโรงเรียน ที่สอนตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ และรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นที่นี่จึงไม่ใช่งานอาสาสมัคร โดยระหว่างที่คุณปฏิบัติหน้าที่เป็นครูในโรงเรียน คุณจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเทียบเท่ามาตรฐานเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานในบริษัทเอกชนทั่วไป

เราเชื่อว่า การทำงานเต็มเวลาจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในระบบโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนได้มากกว่าการทำงานอาสาเป็นครั้งคราว

โรงเรียนที่จะไปสอนอยู่ที่ไหน? ไปสอนชั้นอะไร? และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรบ้าง?

Teach For Thailand จะจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการ 2-3 คนไปสอนชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนมัธยม หรือโรงเรียนประถมขยายโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในโรงเรียนเครือข่าย เพราะชั้นมัธยมต้นเป็นช่วงสิ้นสุดการศึกษาภาคบังคับ และเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตเด็กนักเรียนไทย ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ต้องการให้เด็กไทยทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและโอกาสในชีวิต และมีข้อมูลพร้อมก่อนการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง

โรงเรียนที่ร่วมทำงานกับเรา จะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเหล่านี้ คือ

1) โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่าอยู่ใน 25% สุดท้ายของ กทม.
2) เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่าอยู่ใน 25% สุดท้ายของ กทม.
3) เป็นโรงเรียนที่มีความต้องการครูในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4) เป็นโรงเรียนที่ครูใหญ่สนับสนุนโครงการ
5) เป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อครูผู้สอน

ปัจจุบัน โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลมีพื้นที่การทำงานใน 13 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ลพบุรี น่าน เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร

หลังจบ 2 ปีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะทำอะไรต่อไป?

หลังจบ 2 ปีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะได้รับสถานะ “ศิษย์เก่า” ทำหน้าที่ในการเป็นทูตสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต โดยศิษย์เก่าของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิและโอกาสต่าง ๆ จากเครือข่าย Teach For All

ในเรื่องการทำงานต่อไป สามารถเลือกประกอบอาชีพที่ต้องการหรือศึกษาต่อได้ โดยไม่มีการบังคับว่าจะต้องเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยทางทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะสนับสนุนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อในช่วงก่อนจบ 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ผ่านโครงการฯจะได้นำทักษะความเป็นผู้นำนี้ไปใช้ในสายงานอื่นๆต่อไป