โครงการครูผู้นำ / คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมต้อง 2 ปี?

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อว่าระยะเวลา 2 ปีเป็นช่วงระยะเวลาที่ก่อให้เกิดผลลัพธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผลอย่างชัดเจน และยังเป็นระยะเวลาสำคัญที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้มีโอกาสเรียนรู้บริบทของปัญหาการศึกษาไทยจากประสบการณ์ตรงในโรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เข้าใจถึงรากฐานของปัญหาที่ส่งผลต่อความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา อันเป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยต่อไปในอนาคต

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ที่เปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับเด็กนักเรียนที่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้สอนและชีวิตของตัวผู้เข้าร่วมโครงการฯเอง ระยะเวลา 2 ปีจึงมีส่วนสาคัญมากที่จะสร้างประสบการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง โดยในช่วงปีแรก ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ฝึกพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำในห้องเรียน ได้เรียนรู้การทางานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนและตัวเด็กนักเรียนเอง ก่อนที่จะได้รับการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำองค์กรและความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในปีที่สองของการเข้าร่วมโครงการ

ผู้เข้าร่วมโครงการฯจะได้พัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นาของตนเองตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปี ผ่านการเข้าไปสัมผัสกับเด็กนักเรียน ร่วมแก้ปัญหาให้กับเด็ก และผลักดันสร้างแรงบันดาลใจกับเด็กนักเรียนไปถึงเป้าหมายสูงสุดที่เด็กต้องการ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องใช้ความอดทนและกระบวนการคิดอย่างมีหลักการและเหตุผล ซึ่งเป็นทักษะที่องค์กรชั้นนาของประเทศล้วนให้ความสำคัญ

ไม่ได้จบครู ไม่เคยสอนจะสอนได้หรือ?

เรารับสมัครบุคคลที่สนใจจากทุกสาขาอาชีพ ไม่เพียงแต่เฉพาะผู้ที่จบคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ เนื่องจากเราอยากเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสามารถและอุดมการณ์ได้เข้ามาทำงานในภาคการศึกษามากขึ้น

เราเชื่อว่าผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการทุกคนจะสามารถสอนหนังสือได้และสอนได้ดี เพราะขั้นตอนการคัดเลือกของเราจะคัดเลือก ผู้ที่มีความสามารถและมีศักยภาพสูง มีความมุ่งมั่นตั้งใจและอดทนต่อปัญหาและอุปสรรค ขณะเดียวกันเราก็จะจัดอบรมเพิ่มความรู้ และพัฒนาความสามารถของผู้เข้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 2 ปีที่เข้าโครงการ โดยเฉพาะการอบรมแบบเข้มข้นในช่วง 6 อาทิตย์แรกเพื่อเตรียมความพร้อมและทักษะการสอนในห้องเรียนตามมาตรฐานครูของคุรุสภา

นอกจากนี้เรายังจัดทีม Training and Support เฉพาะที่พร้อมให้การสนับสนุน ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดแก่คุณตลอดระยะเวลา 2 ปี เพื่อให้ภารกิจของคุณในห้องเรียนและในโรงเรียนสำเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี

เป็นงานอาสาหรืองานประจำรึเปล่า?

โครงการผู้นำการเปลี่ยนแปลงเป็นงานเต็มเวลา (Full-Time) ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีบทบาทเหมือนกับครูประจำในโรงเรียน ที่สอนตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ และรับการฝึกอบรมเป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นที่นี่จึงไม่ใช่งานอาสาสมัคร โดยระหว่างที่คุณปฏิบัติหน้าที่เป็นครูในโรงเรียน คุณจะได้รับเงินเดือนและสวัสดิการเทียบเท่ามาตรฐานเงินเดือนเริ่มต้นของพนักงานในบริษัทเอกชนทั่วไป

เราเชื่อว่า การทำงานเต็มเวลาจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในระบบโรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในตัวนักเรียนได้มากกว่าการทำงานอาสาเป็นครั้งคราว

โรงเรียนที่จะไปสอนอยู่ที่ไหน? ไปสอนชั้นอะไร? และมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอย่างไรบ้าง?

Teach For Thailand จะจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการ 2-3 คนไปสอนชั้นมัธยมต้นของโรงเรียนมัธยม หรือโรงเรียนประถมขยายโอกาสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในโรงเรียนเครือข่าย เพราะชั้นมัธยมต้นเป็นช่วงสิ้นสุดการศึกษาภาคบังคับ และเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของอนาคตเด็กนักเรียนไทย ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ต้องการให้เด็กไทยทุกคนเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและโอกาสในชีวิต และมีข้อมูลพร้อมก่อนการตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้กับชีวิตตัวเอง

โรงเรียนที่ร่วมทำงานกับเรา จะใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนเหล่านี้ คือ

1) โรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่าอยู่ใน 25% สุดท้ายของ กทม.
2) เป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ต่าอยู่ใน 25% สุดท้ายของ กทม.
3) เป็นโรงเรียนที่มีความต้องการครูในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
4) เป็นโรงเรียนที่ครูใหญ่สนับสนุนโครงการ
5) เป็นโรงเรียนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินต่อครูผู้สอน

ปัจจุบัน โครงการครูผู้นำการเปลี่ยนแปลมีพื้นที่การทำงานใน 13 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ กาญจนบุรี นครปฐม ระยอง ชลบุรี ปราจีนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ลพบุรี น่าน เชียงใหม่ เชียงราย และกรุงเทพมหานคร

หลังจบ 2 ปีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะทำอะไรต่อไป?

หลังจบ 2 ปีแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านเกณฑ์ของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะได้รับสถานะ “ศิษย์เก่า” ทำหน้าที่ในการเป็นทูตสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อไปในอนาคต โดยศิษย์เก่าของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิและโอกาสต่าง ๆ จากเครือข่าย Teach For All

ในเรื่องการทำงานต่อไป สามารถเลือกประกอบอาชีพที่ต้องการหรือศึกษาต่อได้ โดยไม่มีการบังคับว่าจะต้องเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยทางทีช ฟอร์ ไทยแลนด์จะสนับสนุนในเรื่องการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานหรือสมัครเรียนต่อในช่วงก่อนจบ 2 ปีของการเข้าร่วมโครงการฯ โดยผู้ผ่านโครงการฯจะได้นำทักษะความเป็นผู้นำนี้ไปใช้ในสายงานอื่นๆต่อไป