บทบาทหน้าที่ของผู้เข้าร่วมโครงการ

จะมีงานไหน
ที่คุณจะได้ ..

เป็น “ผู้นำ” คน 40 คนตั้งแต่วันแรกของการทำงานจะมีงานไหนที่คุณ "รับผิดชอบ" อนาคตของประเทศ จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณเกิดจาก “ความสำเร็จของคนอื่น”

สมัครโครงการ

บทบาทหน้าที่โดยสังเขป

ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยม ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา

สร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่ มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทั้งทางครอบครัวและ ฐานที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน

เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเดือน

หลังสองปี เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Alumni Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในสังคมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง