รู้จักองค์กร / เกี่ยวกับเรา

การศึกษาที่ดี
ไม่ควรขึ้นกับโชคชะตา

เด็กไทยจำนวนไม่น้อยไม่ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเพราะเพียงเกิดมาในครอบครัวที่ยากจนทำให้เด็กเหล่านั้น ไม่แม้แต่จะเชื่อว่าพวกเขาสามารถกำหนดอนาคตให้แก่ตัวเองและรอบข้างได้ 

PHOTO BY @ ADDCANDID

ความท้าทายและโอกาส

การศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศ แต่วันนี้เด็กไทยจำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญกับวิกฤตความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างรุนแรง เด็กไทยจำนวนกว่าปีละ 670,000 คน หลุดออกจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานก่อนจบมัธยมต้นจากปัญหาสังคมและความยากจน* ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นอุปสรรคทำให้เด็กไทยจำนวนไม่น้อยมีทักษะต่ำกว่านักเรียนกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก (EAP) เกือบ 3 ปีการศึกษาในทุกสาขาวิชา** และยังอีกจำนวนมากที่ตัดสินใจหันหลังให้แก่การศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ประเทศไทยกำลังสูญเสียทรัพยากรมนุษย์อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อว่าการศึกษาที่ดีไม่ควรถูกจำกัดแค่เพียงโชคชะตา เราอยากเห็นการศึกษาที่มีความเสมอภาคที่ไม่ว่านักเรียนของเราจะเกิดมาในครอบครัวไหนหรือในบริบทใดก็ตาม ยังสามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพได้เท่าเทียมกันที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถกำหนดอนาคตที่ดีแก่ตนเองและรอบข้างได้

*เสวนาวิชาการ เรื่อง “จากรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ปี 2562 สู่การใช้นวัตกรรม ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทย”. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา: กสศ, (2562)
**ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพโรงเรียน: นัยต่อผลสัมฤทธิ์ที่วัดโดยคะแนน PISA 2015. สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์, (2560)

วิสัยทัศน์

ปี พ.ศ. 2583 เด็กในชุมชน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศจะมีความรู้ ทักษะ เจตคติ และโอกาสต่าง ๆ ที่เอื้อให้พวกเขา
กำหนดอนาคตของตนเองและครอบครัวได้ รวมทั้งเติบโตเป็นพลเมืองที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมให้แก่ชุมชนของตนเองสืบไป

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง

ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นส่วนขับเคลื่อนเครือข่ายผู้นำที่ทำงานเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่เด็กไทยทุกคน

เรามุ่งทำภารกิจดังกล่าวให้ลุล่วงด้วยการสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีศักยภาพ เพื่อไปเป็นครูในโรงเรียนที่มีบริบทท้าทาย และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับชุมชนเป็นเวลาสองปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ อันจะช่วยให้พวกเขากำหนดอนาคตที่ดีกว่าให้แก่ตนเองและคนรอบข้าง

ผู้ผ่านการเข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ที่ทำให้ พวกเขามุ่งมั่นเปลี่ยนแปลงสังคมเพื่อประโยชน์ของเด็กและเยาวชนสืบไป

ค่านิยม (Core Values)

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เชื่อว่าค่านิยมของเราเหล่านี้จะเป็นหลักยึดให้เราสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่นักเรียนของเราอย่างยั่งยืน

Students First 
(ยึดมั่นนักเรียนเป็นสำคัญ)

Lead by Example
(เป็นผู้นำต้นแบบที่ดี)

Relationships Matter
(ใส่ใจความสัมพันธ์)

Sense of Possibility
(เชื่อว่าทุกอย่างเป็นไปได้)

Open and Honest
(เปิดเผย เปิดกว้าง และจริงใจ)

Constant Learning
(ใฝ่เรียนรู้ไม่หยุดยั้ง)

ความก้าวหน้าของมูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์

รวบรวมข้อมูลรายงานประจำปีตั้งแต่ ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน สามารถดาวโหลดและตรวจสอบย้อนหลังได้ที่:

ค้นหารายงานประจำปี
ค้นหารายงานประจำปี

รู้จักกับทีมงาน

ทีมงานที่ทำงานของเรามาจากหลากหลายสาขาความถนัด แต่สิ่งที่เราเชื่อเหมือนกันคือ การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมจะเป็นหนทางที่ช่วยให้เด็กไทยอีกนับร้อยสามารถกำหนดอนาคตของพวกเขาได้ ไม่ว่าพวกเขาจะเกิดมาในบริบทที่ท้าทายแค่ไหนก็ตาม

ทีมงานทั้งหมดทำความรู้จักกับพี่ทีมงาน

เครือข่ายทีช ฟอร์ ออล (Teach For All)

ทีช ฟอร์ ออล (Teach For All) คือเครือข่ายองค์กรไม่แสวงหากำไรที่มีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ 'สักวันหนึ่งเด็กทุกคนจะได้รับโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน' เครือข่าย Teach For All ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่าง Teach For America (ในสหรัฐอเมริกา) และ Teach First (ในสหราชอาณาจักร) ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการ “ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ปัจจุบันทั้งสององค์กรได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในองค์กรที่คนรุ่นใหม่ต้องการร่วมงานด้วยมากที่สุด คุณสามารถติดตามข้อมูลของประเทศต่าง ๆ ในเครือข่ายได้อีกที่เว็บไซต์ Teach For All
เข้าสู่เว็ปไซต์ Teach For All