“Community Selection” จุดเริ่มต้นการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรม การคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลง

‘เสียง’ ที่สะท้อนออกมาจากการที่ มูลนิธิฯ รับฟังต่อชุมชนคือ พวกเขาต้องการครูที่ ‘เข้าใจ’ ต่อบริบท และสามารถทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่นั้น ๆ ได้ ดังนั้น เสียงและมุมมองที่มาจากพวกเขานั้นจึงเป็นตัววัดความเข้าใจต่อพวกเขาได้ดีที่สุด ทำให้ครูผู้นำฯ ที่ผ่านการคัดเลือกและได้เข้าไปทำงานตรงนี้สามารถแก้ไขปัญหาและทำงานได้อย่างเป็นคนที่เข้าใจบริบทและคนในพื้นที่จริง ๆ นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ต้องมีการเปิดพื้นที่รับฟังและเพิ่มการทำงานร่วมกับชุมชนเข้ามา เพราะเราเชื่อว่า ‘เราเข้าไปทำงานในชุมชน คนที่ตอบเราได้ดีที่สุดก็คือชุมชน’