โรงเรียน
และวิชาที่สอน

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีแนวทางในการ
คัดเลือกโรงเรียนและเลือกวิชาที่สอนโดยพิจารณา
จากหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียนของเรา
ได้รับประโยชน์สูงสุด

โรงเรียน
และวิชาที่สอน

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีแนวทางในการ
คัดเลือกโรงเรียนและเลือกวิชาที่สอนโดยพิจารณา
จากหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียนของเรา
ได้รับประโยชน์สูงสุด

โรงเรียน
และวิชาที่สอน

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีแนวทางในการคัดเลือกโรงเรียนและเลือกวิชาที่สอนโดยพิจารณาจากหลากหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียนของเราได้รับประโยชน์สูงสุด

โรงเรียนและวิชาที่สอน

มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ มีแนวทางในการคัดเลือกโรงเรียนและเลือกวิชาที่สอน
โดยพิจารณาจากหลายปัจจัยที่จะส่งผลให้นักเรียนของเราได้รับประโยชน์สูงสุด

โรงเรียนที่สอน

ทางองค์กรมีความจำเป็นในการจัดสรรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไปยังโรงเรียนตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงปัจจัยและความต้องการที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ของโรงเรียน ชุมชนรอบข้าง และนักเรียน เช่น ด้านสภาพแวดล้อม การขาดแคลนครู ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
ความยากจน วัฒนธรรมภายในโรงเรียน เป็นต้น


ในกระบวนการจัดสรรโรงเรียน ทางองค์กรจะมุ่งเน้นผลประโยชน์ของนักเรียน และความต้องการของโรงเรียนเป็นหลัก นอกจากนี้ก็จะนำข้อจำกัดของผู้เข้าร่วมโครงการมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาด้วย โดยในแต่ละโรงเรียนจะมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ อยู่อย่างน้อย 2 คน และผู้เข้าร่วมโครงการจะทราบจังหวัดที่ตนเองได้รับมอบหมาย หลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือก และตอบตกลงเข้าร่วมโครงการฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


โรงเรียนที่สนใจร่วมโครงการติดต่อได้ที่ info@teachforthailand.org

ในปัจจุบันทางโครงการฯ
ได้เปิดใน 15 จังหวัด ดังต่อไปนี้​

วิชาที่สอน

เราสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการสอนในวิชาที่ใกล้เคียงกับวิชาที่ตนเองศึกษามา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถอธิบาย ถึงเนื้อหาของวิชาดังกล่าวได้อย่างลึกซึ้ง ถ่องแท้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในใบสมัครเข้าร่วมโครงการ)
สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนมาในสายดังกล่าว หรือต้องการสอนในวิชาอื่นที่ตนเองไม่ได้ศึกษามาโดยตรง ทางโครงการฯ จะมีการจัดการทดสอบความรู้รายวิชา (Subject Knowledge Test) เพื่อทดสอบความเข้าใจในรายวิชาดังกล่าว ภายหลังผู้เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านกระบวนการทดสอบข้อสอบคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking Test) เรียบร้อยแล้ว
ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถแสดงความจำนงในรายวิชาที่ตนเองต้องการสอนได้ในใบสมัคร และยืนยันวิชาที่ต้องการสอน หลังผ่านทดสอบความรู้รายวิชาพื้นฐาน (Subject Knowledge Test) แล้ว โดยทางโครงการฯ จะเป็นผู้จัดสรรรายวิชาให้กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ ตามความเหมาะสมและตามความต้องการของโรงเรียน

ในปัจจุบันทางโครงการฯ
กำลังรับสมัครผู้ที่สนใจสอนในวิชาต่อไปนี้​

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาภาษาอังกฤษ