เรื่องเล่าจากห้องเรียน

เชื่อมสัมพันธ์
นักเรียน กับ ผู้ปกครอง
ด้วย “ใบงานสร้างสัมพันธ์”

ครูหนูนา (รจนา ประไพมาลี)​

ครูผู้สอนและนักเรียนต่างเป็นองค์ประกอบสำคัญของปลายทางแห่งความสำเร็จทางการศึกษา แต่ พ่อแม่-ผู้ปกครอง คือตัวแปรสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการส่งเสริมให้การเรียนการสอนสัมฤทธิ์ผลได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ความพยายาม
ในการเข้าถึงนักเรียน
ที่นำไปสู่ความสัมฤทธิ์ผล
ในการสอนออนไลน์

ครูอาลียา (นูรอาลียา บินเจ๊ะมะ)

ประโยคเตือนใจที่ได้รับตั้งแต่เริ่มก้าวเข้าสู่สถานะการเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงของทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ ที่ “ครูอาลียา -นูรอาลียา บินเจ๊ะมะ” ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่น 7