จะมีงานไหนที่คุณจะได้ “นำ” คน 40 คนตั้งแต่วันแรกของการทำงานจะมีงานไหนที่คุณ "รับผิดชอบ" อนาคตของประเทศ จะมีงานไหนที่การวัดผลของตัวคุณเกิดจาก “ความสำเร็จของคนอื่น”

บทบาทหน้าที่โดยสังเขป
ปฏิบัติหน้าที่ในบทบาท "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" ผ่านการสอนเต็มเวลาในโรงเรียนประถมขยายโอกาส และโรงเรียนมัธยม ในระดับชั้นม.ต้น เป็นเวลาสองปีการศึกษา
สร้างแรงบันดาลใจ และการเรียนรู้ให้นักเรียนที่ส่วนใหญ่ มาจากชุมชนรายได้น้อยและพื้นฐานทั้งทางครอบครัวและ ฐานที่ท้าทาย พร้อมทำงานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียน และชุมชนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนที่เข้าไปทำงาน
เข้าร่วมการฝึกอบรมของโครงการตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ เริ่มตั้งแต่ช่วงฝึกอบรมระยะเวลา 6-8 สัปดาห์ ในช่วงก่อนปฏิบัติงาน และการฝึกอบรมต่อเนื่องในทุกเดือน
หลังสองปี เข้าร่วมเครือข่ายศิษย์เก่า (Ambassador Network) เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ในสังคมจากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง
TRAINING INSTITUTE
TRAINING INSTITUTE - ช่วงเตรียมความพร้อม
เพื่อเตรียมความเข้าใจและความพร้อมของผู้เข้าร่วม โครงการฯ เราจึงจัดช่วงเตรียมความพร้อม ฝึกอบรม ทักษะการสอนอย่างผู้นำ (Teach For Thailand Fellow Leadership Framework) และทักษะอื่นๆ ตามมาตรฐาน ของคุรุสภา เช่น การวางแผนการสอน การจัดการห้องเรียน และการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ทั้งทาง ทฤษฎีและปฏิบัติ จากทางโครงการ, องค์กร,และมหาวิทยาลัยพันธมิตร เป็นระยะเวลา 6-8 สัปดาห์
YEAR 1 TERM 1
YEAR 1 TERM 1 - การสอนภาคเรียนที่ 1
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีที่ปรึกษาให้คำแนะนำและสนับสนุน โดยที่ ปรึกษาจะมาจากทั้งภายใน โรงเรียน (ครูพี่เลี้ยง และ ผู้อำนวยการโรงเรียน) และภายนอกโรงรียน จากทางองค์กร และพันธมิตรเครือข่าย พร้อมกลับเข้ามาทำกิจกรรมอบรม เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องทุกๆ สิ้นเดือน
ADDITIONAL TRAINING
ADDITIONAL TRAINING - การฝึกอบรมช่วงปิดเทอมตุลาคม
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับการอบรมทักษะการเป็นผู้นำ ในห้องเรียนเพิ่มเติม กับทางองค์กรในช่วงเดือนตุลาคม เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นหลังจากมีประสบการณ์ การสอนในสถานการณ์จริงมาแล้ว
YEAR 1 TERM 2
YEAR 1 TERM 2 - การสอนภาคเรียนที่ 2
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ปฏิบัติการสอนในภาคเรียนที่ 2 ของการ เข้าร่วมโครงการในโรงเรียนเดิม โดยมีที่ปรึกษาคอยให้ คำแนะนำสนับสนุนเช่นเคย พร้อมการเข้าฝึกอบรมกับทาง โครงการอย่างต่อเนื่อง
YEAR 2
YEAR 2 - การสอนปีที่ 2 และการผลักดันการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับชุมชน
สอนในปีที่ 2 ที่โรงเรียนเดิม โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะมีโอกาสได้นำทักษะความเป็นผู้นำที่ตนเองได้พัฒนาขึ้น ผนวกกับความเข้าใจถึง โรงเรียนและชุมชนรอบข้าง ดึงนำบุคคลเหล่านั้นร่วมขยายผลการเปลี่ยนแปลง ในห้องเรียนของตนและชุมชนให้วงกว้างขึ้นไปพร้อมกัน
ทีช ฟอร์ ไทยแลนด์
เลขที่ 102 ชั้น 7 อาคารอรรถกระวี 2 ซ.อารีย์ ถ.สุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
ลงทะเบียนรับข่าวสารได้ที่นี่
ติดตามโพสต์ล่าสุดของเรา
© 2018 Teach For Thailand. All rights reserved.
A Partner in the Global Education Network